Deze voorwaarden zijn vertaald door de Deepl-software en worden daarom uitsluitend ter informatie
verstrekt! Alleen de algemene voorwaarden in het Frans, voor België, zijn geldig (hier beschikbaar:
https://www.etilux.com/fr-be/conditions-generales.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN  1. PREAMBLE

1.1 De onderhavige algemene voorwaarden worden enerzijds afgesloten door de vennootschap ETILUX. N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4000 Luik (België), Rue de l’Espérance n°42, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer: BE0412.681.550, telefoon: +32 (0)4 224 99 99, fax: +32 (0)4 226 11 06, e-mail: info@etilux.be, hierna te noemen «de verkoper» en anderzijds door iedere natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de internetsite van de verkoper of via zijn agenten, hierna te noemen «de koper».

1.2. Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen, samen met de documenten waarnaar zij verwijzen, het gebruik van de website van de verkoper en de rechten en verplichtingen van de partijen die voortvloeien uit de overeenkomst die tussen de verkoper en de koper is gesloten via zijn online verkoopsite of via zijn agenten.

1.3. De onderhavige algemene voorwaarden kunnen slechts bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen de partijen worden gewijzigd. Zij worden geacht door de koper te zijn aanvaard door het loutere feit van het plaatsen van de bestelling, zelfs indien zij in strijd zijn met de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de koper, waaraan zij gebonden zijn.

1.4. Deze voorwaarden zijn vertaald in het Nederlands. In geval van tegenstrijdigheid of In geval van moeilijkheden bij de interpretatie zal de oorspronkelijke Franse tekst als referentie worden gebruikt en prevaleren.

1.5. De verkoper heeft het recht de site of deze voorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te herzien.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST


2.1. De overeenkomst wordt geacht gesloten te zijn na ontvangst van een schriftelijke order van dekoper.

2.2.De op onze online verkoopsite geplaatste bestelling wordt geregistreerd wanneer de koper op de knop «mijn bestelling valideren» klikt. Vanaf dat moment wordt de koper geacht met kennis van zaken en zonder voorbehoud de te koop aangeboden prijzen volumes en hoeveelheden, alsmede het geheel van deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben aanvaard.

2.3. Een wijziging van de voorstellen van de verkoper is slechts geldig indien zij schriftelijk is bevestigd.

3. PLANNEN EN BESCHRIJVENDE DOCUMENTEN


3.1. Gewichten, afmetingen, capaciteiten en andere gegevens in catalogi, brochures, circulaires, advertenties, gravures, prijslijsten of op onze online-shop gelden bij benadering. Deze gegevens zijn alleen bindend indien er in het contract uitdrukkelijk naar wordt verwezen.

3.2. De foto’s ter illustratie van de producten maken geen deel uit van het contract.

3.3.De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de geldigheid van de inhoud van de technische fiches en beschrijvingen van producten waarvan de verkoper niet de fabrikant is.

3.4 De productaanbiedingen van de verkoper zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. De beschikbaarheid die op de online verkoopsite(s) van de verkoper wordt weergegeven, dient uitsluitend ter informatie en is niet contractueel. Bovendien zijn de op de site vermelde leveringstermijnen louter indicatief en niet contractueel.

3.5. De plannen en technische documenten die de gehele of gedeeltelijke fabricage van het materiaal of de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van een installatieproject mogelijk maken en die door de verkoper voor of na het sluiten van de overeenkomst aan de koper worden overhandigd, blijven de exclusieve eigendom van de verkoper. Zij mogen zonder toestemming van de verkoper niet door de koper worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, doorgegeven of ter kennis van derden worden gebracht.

4. PRIJS


4.1. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De artikelen zullen worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de artikelen. De verkoper kan evenwel alle wijzigingen van het BTW tarief die zich vóór de leveringsdatum voordoen, doorberekenen.

4.2. Alle prijzen zijn exclusief belastingen en douanerechten, vanaf onze kantoren, plus verzendkosten.

4.3. Alle huidige en toekomstige belastingen, heffingen en bijkomende kosten van welke aard ook, in verband met de verkoop, zijn ten laste van de koper.

4.4. Tenzij anders is overeengekomen, gelden de prijzen voor goederen die in de normale beschermende verpakking zijn verpakt.

4.5. Tenzij anders overeengekomen, zijn de in catalogi, folders, circulaires, advertenties, gravures, prijslijsten of op onze online verkoopsite vermelde prijzen exclusief leveringskosten, BTW en douanerechten. Wat met name de verkoop via de website(s) betreft, geldt evenwel een uitzondering: de prijzen zijn inclusief BTW indien zij bestemd zijn voor consumenten en indien deze zich op de website van de verkoper als zodanig hebben aangeduid.

4.6. Indien de verkoper kennis krijgt van een fout in de prijs van de door de koper bestelde producten, zal de verkoper de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en de koper de gelegenheid geven om ofwel de bestelling tegen de juiste prijs te herbevestigen ofwel deze te annuleren. Als de verkoper niet in staat is om contact op te nemen met de koper, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd en als de producten al betaald zijn, krijgt de koper het volledige bedrag terugbetaald.

4.7. De weergegeven prijzen kunnen worden geïndividualiseerd volgens bijzondere voorwaarden die schriftelijk overeengekomen zijn met de koper, in functie van zijn profiel .

5. OVERDRACHT VAN RISICO

5.1. De goederen reizen op risico van de koper.

5.2. Internationale leveringen worden beheerst door een van de INCOTERMS, overeengekomen tussen de partijen, in hun laatste versie (INCOTERMS 2020), gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel. Bij gebreke van een overeengekomen INCOTERM wordt de levering geacht te geschieden overeenkomstig INCOTERM EXW, d.w.z. «af fabriek» of «af magazijn». Het risico van de goederen gaat over op de koper bij de levering of, indien de goederen ter beschikking worden gesteld, op de datum en de plaats waarop zij ter beschikking worden gesteld overeenkomstig de toepasselijke INCOTERM.

5.3. Binnen de grenzen van het Belgische grondgebied worden onze producten geleverd op het ogenblik dat ze in onze lokalen ter beschikking van de koper worden gesteld of, in geval van verzending, op het ogenblik dat ze onze lokalen verlaten. De risico’s gaan vanaf dat moment over op de koper.

5.4.De koper zorgt op eigen kosten voor de hulpmiddelen, het materiaal en alle producten die nodig zijn voor de montage.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Onverminderd de bepalingen van artikel 5, blijven de goederen eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom en alle bijhorigheden heeft plaatsgevonden. Wanneer de Koper de aan de Verkoper verschuldigde sommen volledig betaald heeft ingevolge zijn bestelling, maar deze laatste de goederen niet afhaalt of de Verkoper vraagt de levering uit te stellen, geeft de Verkoper, indien hij ermee instemt de goederen op te slaan, geen enkele waarborg aan de Koper wat betreft het behoud ervan, behalve in geval van grove nalatigheid van zijn kant. In een dergelijk geval kan bij beschadiging of verlies van de goederen, om welke reden dan ook, door de koper geen schadevergoeding van de verkoper worden geëist.
6.2. De koper verbindt zich ertoe deze niet te verkopen of aan derden over te dragen zolang de goederen eigendom van de verkoper blijven.

6.3. Bij niet naleving van dit verbod is de koper, naast de verkoopprijs en de eventuele verwijlintresten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van vijftig procent (50%) van de verkoopprijs.

6.4.In geval van een levering in verschillende fasen blijven de goederen eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom en de bijkomende bedragen heeft plaatsgevonden.

De risico’s blijven bij de verkoper voor de duur van het contract, d.w.z. tot de door de partijen overeengekomen einddatum. In geval van beschadiging of verlies van de goederen tijdens deze periode, kan de koper echter alleen om vervanging van de vernietigde goederen verzoeken, maar in geen geval aanspraak maken op terugbetaling.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is voor dit soort opdrachten het maximumaantal oproepen vastgesteld op vijf (5) en het minimumaantal oproepen op twee (2). De looptijd van het contract mag nooit langer zijn dan twaalf (12) maanden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt de leveringstermijn negen (9) weken en vangt deze aan op afroep van de koper.

Na ,de door de partijen vastgestelde termijn (uiterste termijn) zal de verkoper de koper formeel aanmanen om de goederen terug te vorderen en indien de koper de goederen niet binnen een maand terugstuurt , zal de verkoper de keuze hebben tussen het aanrekenen aan de koper van een bedrag van X euro per m² voor de opslag van de goederen of de vernietiging ervan .

7. LEVERTIJDEN


7.1 Tenzij anders overeengekomen, gaan de leveringstermijnen in op de laatste van de volgende twee data:
a) De datum van de totstandkoming van de overeenkomst, als omschreven in artikel 2 ;
b) De datum van ontvangst door de verkoper van de aanbetaling, indien de overeenkomst daarin voorziet.

7.2. Tenzij in het contract anders is bepaald, zijn de leveringstermijnen voor B2B relaties slechts indicatief en geeft vertraging geen aanleiding tot annulering van de bestelling of tot schadevergoeding. Wanneer een bestelling voorziet in leveringen in fasen, staat het de verkoper vrij het productietempo te kiezen. De verkoper is ook vrij om de hele bestelling in één keer te produceren. Elk verzoek om wijzigingen
na de productie is voor rekening van de koper.

7.3. In geval van spoedleveringen zijn eventuele extra kosten voor rekening van de koper, tenzij anders met de verkoper is overeengekomen.

7.4. Wat de bestelling van etiketten betreft, behoudt de verkoper zich het recht voor om, rekening houdend met fabricage-onzekerheden, meer of minder dan tien procent (10%) van de bestelde hoeveelheid te leveren.

7.5. Indien de koper de goederen niet afneemt op het tijdstip waarop zij door de verkoper ter beschik-king worden gesteld, is hij niettemin verplicht de betalingstermijn in verband met de levering niet uit te stellen. De verkoper winkelt de goederen voor rekening en risico van de koper. Wat de tegenverkoop betreft, wordt elk besteld goed dat niet door de koper bij ontvangst werd afgehaald binnen dertig (30) dagen na de datum van de orderbevestiging, geacht definitief aanvaard te zijn, waarbij de factuur volledig opeisbaar en niet terugbetaalbaar is. Na deze termijn van dertig (30) dagen en voor zover ze nog beschikbaar is, kunnen de goederen worden teruggenomen tegen betaling van een administratieve vergoeding gelijk aan vijf procent (5%) van hun waarde, met een minimum van vijftien euro (15 €) per begonnen maand. Bovendien kan de verkoopprijs van de te laat uit demarkt genomen goederen naar boven worden bijgesteld naar gelang van de marktomstandigheden.

8. BETALING

8.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst met de verkoper zijn alle facturen contant, netto en zonder korting, betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper.

8.2. De betalingen worden verricht in euro of in de valuta die in het contract is bepaald.

8.3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke daarvan, binnen de wettelijke betalingstermijn, wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een verwijlintrest berekend volgens de rentevoet bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met twee procent (2%), voor elke begonnen maand. De basisrente is de rentevoet die de Europese Centrale Bank toepast op haar basisherfinancieringstransactie , zoals gedefinieerd in de wet van 2 augustus 2002.

8.4. Bovendien zal, voor de relaties tussen professionelen, elke factuur die onbetaald blijft vijftien dagen na de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke daaraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van tien procent (10 van het onbetaalde bedrag , met een minimum van driehonderdvijftig euro (€ 350,00) (indien het bedrag van de bestelling lager is , wordt deze forfaitaire schadevergoeding verminderd tot het bedrag van de bestelling ).

8.5. Indien de Koper niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke daarvan, binnen de wettelijke betalingstermijn, is de Verkoper bovendien gerechtigd, onverminderd zijn recht op vergoeding van gerechtelijke kosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, van de Koper een redelijke vergoeding te vorderen voor alle relevante incassokosten die als gevolg van de te late betaling zijn ontstaan.

8.6. Het bedingen van de betaling van rente heeft geen invloed op de vervaldag van de betalingstermijnen.
 

9. FINANCIËLE ZEKERHEDEN

Indien na het sluiten van het contract en tot de volledige betaling van de prijs blijkt dat het krediet van de koper twijfelachtig is of indien het krediet verslechtert en met name in de volgende gevallen : verzoek om verlenging van de protesttermijn , beslaglegging op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de koper op initiatief van een schuldeiser , laattijdige betaling van de aan de RSZ verschuldigde bijdragen , enz.De verkoper behoudt zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke verzending van een contract , van de koper de waarborgen te eisen die hij geschikt acht voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen . Weigering om aan deze garanties te voldoen , geeft de verkoper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden , zonder dat een ingebrekestelling nodig is .

10. GARANTIE VOOR VERBORGEN GEBREKEN


10.1. De produkten worden gegarandeerd tegen elk verborgen gebrek dat het gevolg is van een materiaal- of fabricagefout die hen aantast en hen ongeschikt maakt voor gebruik volgens de garantieperiode die erop van toepassing is.

10.2. De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen: vervangingen of reparaties die het gevolg zijn van normale slijtage van het materieel en de machines, verslechteringen of ongevallen die veroorzaakt zijn door nalatigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud, of gebrekkig gebruik van het materieel; gebreken en kwaliteitsvermindering van de geleverde producten ten gevolge van abnormale opslag- of bewaringsomstandigheden na de levering; de aan het verkochte product aangepaste opslagomstandigheden worden verondersteld door de koper te zijn gekend. Indien dit niet het geval is, kunnen zij op verzoek door onze technische diensten worden meegedeeld. incidenten als gevolg van toevallige gebeurtenissen of overmacht;

10.3. De waarborg is in alle gevallen beperkt tot de herstelling of de omruiling van de door de verkoper als defect erkende producten - de keuze tussen herstelling en omruiling is uitsluitend ter beoordeling van de verkoper, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke schadevergoeding jegens de koper of derden. Defecte producten moeten op kosten van de koper worden teruggezonden overeenkomstig artikel 16 van deze algemene voorwaarden . Voorts wordt de duur van de garantie niet verlengd door het beroep op de garantie.

10.4. De verkoper garandeert niet de geschiktheid van enige hardware of software voor een bepaald probleem of voor het bedrijf van de koper.

10.5. De toekenning van de garantie veronderstelt dat de geleverde producten in goede staat worden gebruikt, overeenkomstig de voorwaarden van het aanbod of onder de normale gebruiksvoorwaarden vermeld in de catalogi, technische fiches, gebruiksaanwijzingen, mededelingen en handleidingen die ter beschikking van de koper staan.

10.6. De verkoper neemt geen andere garantieverplichting op zich dan die welke in dit artikel is aangegeven. Voorts is deze verplichting in ieder geval beperkt tot een bedrag van vijfhonderd euro (€ 500) per klant per jaar en geldt zij niet voor indirecte schade of bedrijfsschade, zoals gederfde winst, gederfde inkomsten of gederfde gebruiksmogelijkheden.

10.7. Klachten met betrekking tot een verborgen gebrek moeten per aangetekende brief worden ingediend binnen vierentwintig uur (24 uur) nadat de koper het gebrek heeft ontdekt of vanaf het tijdstip waarop de koper het gebrek had moeten ontdekken. Bovendien kan de garantie in elk geval slechts worden ingeroepen binnen één maand na de aankoop van de goederen.

11. GARANTIE VAN OVEREENSTEMMING


11.1. De koper dient de goederen of producten op het tijdstip van levering te onderzoeken of te laten onderzoeken.

11.2. Alle klachten betreffende gebrekkige goederen moeten schriftelijk worden ingediend, met bewijs van door de koper binnen vierentwintig uur (24 uur ) na levering van de goederen .

11.3. Klachten wegens verschillen in hoeveelheid of niet overeenstemming met de overeengekomen specificaties (met name wat de kwaliteit of de kenmerken van de producten betreft) moeten bij de levering op de leveringsbon worden vermeld en binnen vierentwintig uur (24 uur) na de levering per aangetekende brief worden bevestigd indien het gebrek niet zichtbaar is, zoniet zijn zij niet ontvankelijk.

11.4. Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht vergezeld gaan van een staal van het betrokken product, dat een analyse door onze kwaliteitsdienst mogelijk maakt, alsook van een nauwkeurige beschrijving van de gebruiksvoorwaarden van het voornoemde product, en dit per aangetekend schrijven en binnen
de in dit artikel voorziene termijnen.

11.5. De verkoper neemt geen andere garantieverplichting op zich dan die welke in dit artikel is aangegeven. Bovendien is deze verplichting in elk geval beperkt tot een bedrag van vijfhonderd euro (€ 500,00) per klant en per jaar, bovenop de vervanging of herstelling van het gebrekkige product.

11.6. In geval van klacht, moet de koper nauwgezet de procedure voor het terugsturen van producten respecteren die beschreven is op de pagina: terugsturen van goederen en in artikel 16 van deze algemene voorwaarden. Zo niet, dan verliest hij zijn recht.

11.7. Een vordering schort de verplichting tot betaling op de overeengekomen voorwaarden niet op.

11.8. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de vervanging van de geleverde goederen, met uitsluiting van elke indirecte schade. Indirecte schade omvat met name verlies of aantasting van gegevens, winstderving, verlies van klanten, enz.

11.9. Elk gebruik of elke wederverkoop van de goederen door de koper impliceert zijn aanvaarding zonder
reserve .

12. VERANTWOORDELIJKHEID


12.1 Met uitzondering van de uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden genoemde gevallen, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor een dienst strikt beperkt tot de prijs van de dienst.

12.2. De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot een bedrag van vijfhonderd euro (€ 500,00) per klant per jaar, waarbij de verkoper is vrijgesteld van indirecte of bedrijfsschade , zoals gederfde winst, gederfde inkomsten of verlies van gebruik.

12.3. Klachten met betrekking tot een dienst moeten uiterlijk binnen vierentwintig uur (24 uur) na de genoemde dienst per aangetekende brief worden ingediend.

12.4. In geen geval kan de verkoper contractueel of buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt aan andere personen of zaken dan de geleverde producten.

12.5. Het niet opvolgen van de aanbevelingen van de producent of de verkoper met betrekking tot het gebruik of de toepassing van het product sluit automatisch de aansprakelijkheid van de producent en de verkoper uit.

12.6. De aansprakelijkheid van de verkoper strekt zich niet uit tot schade die voortvloeit uit gebruik van het product dat niet normaal of redelijkerwijs voorzienbaar is. Desondanks raadt de verkoper zijn klanten aan de nodige tests uit te voeren vóór elk extensief gebruik van zijn producten.

12.7. Aangezien het niet mogelijk is de commerciële eigendom van de bestelde merken te controleren, wijst de verkoper alle verantwoordelijkheid af voor namaak en rechtszaken.

12.8. De verkoper staat niet in voor de juistheid en de veiligheid van de informatie die via zijn websites wordt doorgegeven of verkregen, tenzij op de site uitdrukkelijk anders is vermeld.

12.9. Alle productbeschrijvingen, informatie en elementen die op de site worden gegeven zijn verstrekt « voor informatieve doeleinden » en zonder enige uitdrukkelijke , stilzwijgende of welke andere garantie ook.

12.10. De verkoper is niet gehouden tot enige vergoeding aan de koper of aan derden voor schade inherent aan het gebruik van Internet, in het bijzonder een storing in de dienstverlening, indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.

12.11. Elk gebruik of elke wederverkoop van de goederen door de koper impliceert zijn onvoorwaardelijke aanvaarding.

12.12. Bij gebreke van een langere aangegeven houdbaarheidsdatum, of van een uitdrukkelijk door de verkoper gegeven garantie of bescherming, wordt elk product op basis van lijm geacht te zijn vervallen binnen zes (6) maanden na de verkoop. Na de vervaldatum wordt door de verkoper aan de koper geen enkele garantie gegeven met betrekking tot de kwaliteit van het product.

13. HERROEPINGSRECHT

Met uitzondering van bestellingen op maat beschikt de particuliere koper over een herroepingsrecht dat hem de mogelijkheid biedt binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van de bestelling van de aankoop af te zien ontvangst van de bestelling wanneer deze op afstand werd geplaatst. Dit herroepingsrecht behoort niet toe aan de professionele koper.

De koper moet de verkoper zo spoedig mogelijk in kennis stellen van zijn wens om zijn bestelling te annuleren of om terugbetaling te verzoeken. Dit kan worden gedaan met de volgende link, Terugtrekking_ formulier

De producten moeten op het moment van de levering door de koper worden gecontroleerd om na te gaan of zij overeenkomen met de bestelling.
De producten moeten in perfecte staat en altijd met hun originele verpakking worden teruggestuurd. Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd, zullen de producten als niet- conform worden beschouwd en niet worden terugbetaald.

De producten zullen op kosten van de koper worden teruggestuurd met gebruikmaking van het retourdocument
dat in de originele verpakking wordt meegestuurd. Dit document kan op verzoek door de verkoper aan de koper worden teruggezonden.

De Verkoper zal alle kosten van de Koper terugbetalen, met inbegrip van leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de Koper voor een andere wijze van levering dan de door de Verkoper aangeboden goedkopere standaardmethode van levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van de goederen indien deze zijn geleverd of na ontvangst van de wens van de Koper om de bestelling te annuleren. De verkoper zal de terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel dat de koper voor de oorspronkelijke transactie zou hebben gebruikt, tenzij de koper uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel.

14. OVERMACHT


14.1. Overmacht geeft de verkoper het recht om elke bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, of de uitvoering ervan op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding. Dit omvat oorlog, mobilisatie, volledige of gedeeltelijke stakingen, lockouts, rellen, ongevallen, brand, explosies, marktbeperkingen, en elk geval van overmacht buiten de wil van de verkoper dat de ontvangst van de producten, de voorbereiding van de bestellingen of de levering van de producten aan de koper verhindert.

14.2. In geval van niet-levering of verhoging van de aankoopprijs met meer dan vijfentwintig procent (25%) door de leverancier van de verkoper, om redenen die volledig buiten zijn macht liggen, kan deze zich eveneens beroepen op overmacht, en dit enkel indien hij bewijst dat hij niet in staat was met een andere leverancier een overeenkomst te sluiten die het hem mogelijk zou maken de bestelling van de koper tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden uit te voeren.

15. INTELLECTUEEL EIGENDOM


15.1. De clichés, snijvormen, tekeningen, grafieken en foto’s, evenals alle door de verkoper gecreëerde hulpmiddelen, blijven zijn exclusieve eigendom, zelfs indien de koper voor hun creatie een bijdrage wordt gefactureerd. Zij mogen in geen geval worden gebruikt zonder de formele toestemming van de verkoper.

15.2. De geleverde software blijft het exclusieve eigendom van de fabrikant. Wij verlenen de koper slechts niet-exclusieve licenties voor het gebruik van een programma op één machine tegelijk. De koper is verplicht tot strikte geheimhouding van de software geleverd. Hij mag deze vergunningen in geen enkele vorm vervreemden , in pand geven , vervreemden , meedelen of uitlenen , al dan niet tegen betaling. Hij onthoudt zich ervan de geleverde software na te maken , namaak van de software toe te staan of op enigerlei wijze aan te zetten tot namaak van de software.

15.3. De inhoud van onze website is beschermd door de wetgeving ivm auteursrechten en door het intellectuele eigendom in het algemeen.

16. RETOURS

16.1. Retourzendingen van goederen zijn mogelijk onder de volgende voorwaarden:

• De koper de goederen heeft ontvangen en binnen vierentwintig (24) uur een klacht heeft ingediend,
overeenkomstig artikel 11 van deze verkoopvoorwaarden;
• De goederen bevinden zich in hun originele intacte verpakking en zijn niet gebruikt;
• Dit is een standaardartikel dat niet speciaal voor de koper is gemaakt;
• De koper heeft van de verkoper een schriftelijk akkoord ontvangen waarin hem het nummer van zijn retourbon wordt meegedeeld;

16.2. Retourzendingen die zonder onze toestemming zijn gedaan, zullen op geen enkele wijze de betaling van onze facturen op de oorspronkelijke vervaldag vertragen.

16.3. Het terugzenden van goederen geschiedt op risico van de koper. Deze terugzending gebeurt franco in onze lokalen.

16.4. Teruggestuurde goederen moeten in de staat verkeren waarin wij ze hebben verzonden.

17. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS


De koper verstrekt de gegevens die noodzakelijk en minimaal zijn voor de behandeling van de aan de verkoper gerichte aanvraag (identiteit, telefoonnummer, adres, e- mailadres, benodigde hoeveelheden, enz .) De koper erkent dus uitdrukkelijk dat de verwerking van zijn gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract dat rechtstreeks tussen hem en de verkoper is gesloten.

De verkoper verklaart dat de gegevens van de koper vertrouwelijk zijn en enkel zullen worden gebruikt voor de uitvoering van het contract en de gevolgen daarvan.

De koper verklaart op de hoogte te zijn gebracht van de verschillende informatie bedoeld in artikel 13 van de Europese Verordening betreffende gegevensbescherming (GDPR) bij het verzamelen van persoonlijke gegevens over hem. Verdere details worden verstrekt in de Privacyverklaring van de Verkoper, die integraal deel uitmaakt van de contractuele documenten en hier kan worden gevonden : Vertrouwelijkheid
/ privacy

De koper verklaart dat alle door hem verstrekte informatie juist en nauwkeurig is. Bovendien verklaart de koper dat hij/zij ouder dan 18 jaar is en de wettelijke bevoegdheid heeft om contracten af te sluiten.

18. ONGELDIGHEID VAN EEN BEPALING


De ongeldigheid , ontoepasbaarheid of onwettigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen .

De bepaling die door een bevoegde autoriteit nietig, niet van toepassing of onwettig wordt geacht, wordt als zodanig gescheiden van de overige bepalingen, die geldig blijven. In dat geval verbinden de partijen zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule, die hetzelfde doel zal nastreven als de ongeldige clausule en, voor zover mogelijk, gelijkwaardige gevolgen zal hebben.

19. HET GEHELE CONTRACT

Deze voorwaarden en alle documenten waarin daar uitdrukkelijk naar wordt verwezen , vormen de volledige overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten , afspraken of regelingen tussen de Partijen .

20. RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN

De verkoper heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde en naar eigen goeddunken te herzien en te wijzigen . Voor de koper gelden de voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt geplaatst .

21. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

21.1. Het Belgische recht is van toepassing op alle betrekkingen tussen de partijen.

21.2. Elk geschil met betrekking tot een bestelling, een factuur of de diensten die er het voorwerp van uitmaken, maar ook met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering, de interpretatie, de ontbinding, de afwikkeling, de gevolgen, van een contract of tot de uitvoering en interpretatie van de onderhavige algemene voorwaarden, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van Luik, afdeling Luik.

Hidden

Laden
Laden