De onderhavige voorwaarden zijn vertaald door middel van de website Deepl.com en worden slechts ter informatie verstrekt. Slechts de voorwaarden in het Frans, die op de website  https://etilux-.com/fr-be/conditions-generales-de-vente te vinden zijn, zijn authentiek. 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN  


  • De Belgische voorwaarden zijn van toepassing op Belgische klanten en klanten uit andere landen, met uitzondering van klanten uit Luxemburg.

  • De algemene voorwaarden van Luxemburg zijn alleen van toepassing op klanten uit Luxemburg


Algemene voorwaarden België en andere landen (met uitzondering van Luxemburg)

1. PREAMBLE  

1.1 De onderhavige algemene voorwaarden worden enerzijds afgesloten door de vennootschap ETILUX N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4000 Luik (België), Rue de l'Espérance n°42, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer: BE0412.681.550, telefoon: +32 (0)4 224 99 99, fax: +32 (0)4 226 11 06, e-mail:  info@etilux.be, hierna te noemen "de verkoper" en anderzijds door iedere natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de internetsite van de verkoper of via zijn agenten, hierna te noemen "de koper".   

1.2. Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen, samen met de documenten waarnaar zij verwijzen, het gebruik van de website van de verkoper en de rechten en verplichtingen van de partijen die voortvloeien uit de overeenkomst die tussen de verkoper en de koper is gesloten via zijn online verkoopsite of via zijn agenten.

1.3. De onderhavige algemene voorwaarden kunnen slechts bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen de partijen worden gewijzigd. Zij worden geacht door de koper te zijn aanvaard door het loutere feit van het plaatsen van de bestelling, zelfs indien zij in strijd zijn met de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de koper, waaraan zij gebonden zijn.   

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn vertaald in het Engels, Nederlands en Duits.  In geval van tegenstrijdigheid of  In geval van moeilijkheden  bij de interpretatie zal  de oorspronkelijke Franse tekst  als referentie worden  gebruikt en prevaleren.  


1.5. De verkoper heeft het recht de site of deze voorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te herzien.   


2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 


2.1. De overeenkomst wordt geacht gesloten te zijn na ontvangst van een schriftelijke order van de koper.

2.2.De op onze online verkoopsite geplaatste bestelling wordt geregistreerd wanneer de koper op de knop "mijn bestelling valideren" klikt. Vanaf dat moment wordt de koper geacht met kennis van zaken en zonder voorbehoud de te koop aangeboden prijzen, volumes en hoeveelheden, alsmede het geheel van deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben aanvaard.   

2.3. Een wijziging van de voorstellen van de verkoper is slechts geldig indien zij schriftelijk is bevestigd.   


3. PLANNEN EN BESCHRIJVENDE DOCUMENTEN 

3.1. Gewichten, afmetingen, capaciteiten en andere gegevens in catalogi, brochures, circulaires, advertenties, gravures, prijslijsten of op onze online-shop gelden bij benadering. Deze gegevens zijn alleen bindend indien er in het contract uitdrukkelijk naar wordt verwezen.   

3.2. De foto's ter illustratie van de producten maken geen deel uit van het contract.  

3.3.De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de geldigheid van de inhoud van de technische fiches en beschrijvingen van producten waarvan de verkoper niet de fabrikant is.   

3.4 De productaanbiedingen van de verkoper zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. De beschikbaarheid die op de online  verkoopsite(s) van de verkoper wordt weergegeven, dient uitsluitend ter informatie en is niet contractueel.  Bovendien zijn de op de site vermelde leveringstermijnen louter indicatief en niet contractueel.  

3.5. De plannen en technische documenten die de gehele of gedeeltelijke fabricage van het materiaal of de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van een installatieproject mogelijk maken en die door de verkoper voor of na het sluiten van de overeenkomst aan de koper worden overhandigd, blijven de exclusieve eigendom van de verkoper. Zij mogen zonder toestemming van de verkoper niet door de koper worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, doorgegeven of ter kennis van derden worden gebracht.   

3.6 De plannen en technische documenten die de gehele of gedeeltelijke fabricage van het materiaal, of de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van een installatieproject mogelijk maken en die vóór of na het sluiten van de overeenkomst door de koper aan de verkoper worden overhandigd, blijven de exclusieve eigendom van de koper. Zij mogen zonder toestemming van de koper niet door de verkoper worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, doorgegeven of ter kennis van derden worden gebracht.   


4. PRIJS 


4.1. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De artikelen zullen worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de artikelen. De verkoper kan evenwel alle wijzigingen van het BTW tarief die zich vóór de leveringsdatum voordoen, doorberekenen. 

4.2. Alle prijzen zijn exclusief belastingen en douanerechten, vanaf onze kantoren, plus verzendkosten.   

4.3. Alle huidige en toekomstige belastingen, heffingen en bijkomende kosten van  De koper is  verantwoordelijk voor alle  kosten, van welke  aard ookin  verband met de verkoop .  

4.4. Tenzij anders is overeengekomen, gelden de prijzen voor goederen die in de normale beschermende verpakking zijn verpakt.   

4.5. Tenzij anders overeengekomen, zijn de in catalogi, folders, circulaires, advertenties, gravures, prijslijsten of op onze online verkoopsite vermelde prijzen  exclusief leveringskosten, BTW en douanerechten. Wat met name de verkoop via de website(s) betreft, geldt evenwel een uitzondering: de prijzen zijn inclusief BTW indien zij bestemd zijn voor consumenten en indien deze zich op de website van de verkoper als zodanig hebben aangeduid.   

4.6. Indien de verkoper kennis krijgt van een fout in de prijs van de door de koper bestelde producten, zal de verkoper de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en de koper de gelegenheid geven om ofwel de bestelling tegen de juiste prijs te herbevestigen ofwel deze te annuleren. Als de verkoper niet in staat is om contact op te nemen met de koper, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd en als de producten al betaald zijn, krijgt de koper het volledige bedrag terugbetaald.   

4.7. De weergegeven prijzen kunnen worden geïndividualiseerd volgens bijzondere voorwaarden die  schriftelijk overeengekomen  met de koper met het  oog op zijn profiel .  


5. OVERDRACHT VAN RISICO 


5.1. De goederen reizen op risico van de koper. 

5.2. Internationale leveringen worden beheerst door een van de INCOTERMS, overeengekomen tussen de partijen, in hun laatste versie (INCOTERMS 2020), gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel. Bij gebreke van een overeengekomen INCOTERM, wordt de levering geacht te geschieden overeenkomstig INCOTERM EXW, d.w.z. "af fabriek" of "af magazijn". Het risico van de goederen gaat over op de koper bij de levering of, indien de goederen ter beschikking worden gesteld, op de datum en de plaats waarop zij ter beschikking worden gesteld overeenkomstig de toepasselijke INCOTERM.   

5.3. Binnen de grenzen van het Belgische grondgebied worden onze producten geleverd op het ogenblik dat ze in onze lokalen ter beschikking van de koper worden gesteld of, in geval van verzending, op het ogenblik dat ze onze lokalen verlaten. De risico's gaan vanaf dat moment over op de koper.   

5.4.De koper zorgt op eigen kosten voor de hulpmiddelen, het materiaal en alle producten die nodig zijn voor de montage. 


6. EIGENDOMSVOORBEHOUD 


6.1 Onverminderd de bepalingen van artikel 5, blijven de goederen eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom en alle bijhorigheden heeft plaatsgevonden.  Wanneer de Koper de aan de Verkoper verschuldigde sommen volledig betaald heeft ingevolge zijn bestelling, maar deze laatste de goederen niet afhaalt of de Verkoper vraagt de levering uit te stellen, geeft de Verkoper, indien hij ermee instemt de goederen op te slaan, geen enkele waarborg aan de Koper wat betreft het behoud ervan, behalve in geval van grove nalatigheid van zijn kant. In een dergelijk geval kan bij beschadiging of verlies van de goederen, om welke reden dan ook, door de koper geen schadevergoeding van de verkoper worden geëist.  

6.2. De koper verbindt zich ertoe deze niet te verkopen of aan derden over te dragen zolang de goederen eigendom van de verkoper blijven.   

6.3. Bij niet naleving van dit verbod is de koper, naast de verkoopprijs en de eventuele verwijlintresten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van  vijftig procent (50%) van de verkoopprijs.  

6.4.In geval van een levering in verschillende fasen blijven de goederen eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom en de bijkomende bedragen heeft plaatsgevonden.  

De risico's  blijven bij de  verkoper voor de  duur van het contract d.w.ztot  de door de  partijen overeengekomen  einddatumIn geval  van beschadiging  of verlies van de  goederen tijdens  deze periode kan de koper  echter alleen  om vervanging van de  vernietigde goederen  verzoeken, maar in geen  geval aanspraak  maken op terugbetaling .   

Tenzij  schriftelijk anders is  overeengekomenis  voor dit soort  opdrachten het  maximumaantal oproepen  vastgesteld op  vijf (5)  en het minimumaantal  oproepen op twee  (2).  
De looptijd  van het contract  mag  nooit langer  zijn dan twaalf  (12) maanden.  
Tenzij  schriftelijk anders is  overeengekomen bedraagt de leveringstermijn  negen (9)  weken en vangt  deze  aan op afroep  van de koper .  

Na ,de  door de partijen  vastgestelde  termijn (uiterste  termijn zal de  verkoper de  koper formeel  aanmanen  om de  goederen  terug te  vorderen  en indien  de koper  de  goederen  niet binnen  een  maand  terugstuurt zal  de  verkoper  de keuze  hebben  tussen  het  aanrekenen  aan  de koper  van  een  bedrag   van  euro  per  m²  voor   de  opslag  van  de  goederen   of  de  vernietiging   ervan . 


7. LEVERTIJDEN  


7.1 Tenzij anders overeengekomen, gaan de leveringstermijnen in op de laatste van de volgende twee data:  
a) De datum van de totstandkoming van de overeenkomst, als omschreven in artikel 2 ;  
b) De datum van ontvangst door de verkoper van de aanbetaling, indien de overeenkomst daarin voorziet.  

7.2. Tenzij in het contract anders is bepaald, zijn de leveringstermijnen voor B2B relaties slechts indicatief en geeft vertraging geen aanleiding tot annulering van de bestelling of tot schadevergoeding. Wanneer een bestelling voorziet in leveringen in fasen, staat het de verkoper vrij het productietempo te kiezen. De verkoper is ook vrij om de hele bestelling in één keer te produceren. Elk verzoek om wijzigingen na de productie is voor rekening van de koper.   

7.3.  In geval van spoedleveringen zijn eventuele extra kosten voor rekening van de koper, tenzij anders met de verkoper is overeengekomen.   

7.4. Wat de bestelling van etiketten betreft, behoudt de verkoper zich het recht voor om, rekening houdend met fabricage-onzekerheden, meer of minder dan  tien procent  (10%) van de bestelde hoeveelheid te leveren. 

7.5. Indien de koper de goederen niet afneemt op het tijdstip waarop zij door de verkoper ter beschikking worden gesteld, is hij niettemin verplicht de betalingstermijn in verband met de levering niet uit te stellen. De verkoper winkelt de goederen voor rekening en risico van de koper.  Wat de tegenverkoop betreft, wordt elk besteld goed dat niet door de koper bij ontvangst werd afgehaald binnen dertig (30) dagen na de datum van de orderbevestiging, geacht definitief aanvaard te zijn, waarbij de factuur volledig opeisbaar en niet terugbetaalbaar is. Na deze termijn van dertig (30) dagen en voor zover ze nog beschikbaar is, kunnen de goederen worden teruggenomen tegen betaling van een administratieve vergoeding gelijk aan vijf procent (5%) van hun waarde, met een minimum van vijftien euro (15 €) per begonnen maand. Bovendien kan de verkoopprijs van de te laat uit de markt genomen goederen naar boven worden bijgesteld naar gelang van de marktomstandigheden.   


8. BETALING  


8.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst met de verkoper zijn alle facturen contant, netto en zonder korting, betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper.   

8.2. De betalingen worden verricht in euro of in de valuta die in het contract is bepaald.   

8.3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke daarvan, binnen de wettelijke betalingstermijn, wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een verwijlintrest berekend volgens de rentevoet bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met  twee procent  (2%), voor elke begonnen maand.   
 
 De  basisrente   is  de  rentevoet  die de  Europese  Centrale Bank  toepast  op  haar   basisherfinancieringstransactie zoals   gedefinieerd  in de  wet   van  augustus   2002.    

8.4. Bovendien zal, voor de relaties tussen professionelen, elke factuur die onbetaald blijft vijftien dagen na de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke daaraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van  tien procent  (10    van  het  onbetaalde   bedrag , met  een  minimum van    driehonderdvijftig  euro    (€ 350,00) (indien het  bedrag  van  de  bestelling   lager   is wordt   deze   forfaitaire  schadevergoeding   verminderd   tot  het  bedrag  van de  bestelling ).   

8.5. Indien de Koper niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke daarvan, binnen de wettelijke betalingstermijn, is de Verkoper bovendien gerechtigd, onverminderd zijn recht op vergoeding van gerechtelijke kosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, van de Koper een redelijke vergoeding te vorderen voor alle relevante incassokosten die als gevolg van de te late betaling zijn ontstaan.   

8.6. Het bedingen van de betaling van rente heeft geen invloed op de vervaldag van de betalingstermijnen.   


9. FINANCIËLE ZEKERHEDEN  


 Indien na het  sluiten  van het  contract  en  tot  de  volledige   betaling  van de  prijs   blijkt   dat  het  krediet  van de  koper   twijfelachtig   is  of indien het  krediet   verslechtert  en met  name  in de  volgende   gevallen verzoek  om  verlenging  van de  protesttermijn beslaglegging  op het  geheel  of  een   gedeelte  van het  vermogen  van de  koper  op  initiatief  van  een   schuldeiser laattijdige   betaling  van de  aan  de RSZ  verschuldigde   bijdragen enz.De   verkoper   behoudt   zich   het  recht   voor  om,  zelfs  na  gedeeltelijke   verzending  van  een   contract , van de  koper  de  waarborgen  te  eisen  die  hij   geschikt   acht   voor   de  goede   uitvoering  van  de  aangegane   verbintenissen Weigering  om  aan   deze  garanties te  voldoen geeft  de  verkoper  het  recht  de  overeenkomst   geheel  of  gedeeltelijk  te  ontbinden zonder   dat   een   ingebrekestelling   nodig   is .    


10. GARANTIE VOOR VERBORGEN GEBREKEN  


10.1. De produkten worden gegarandeerd tegen elk verborgen gebrek dat het gevolg is van een materiaal- of fabricagefout die hen aantast en hen ongeschikt maakt voor gebruik volgens de garantieperiode die erop van toepassing is.  

10.2. De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:   
  • vervangingen of reparaties die het gevolg zijn van normale slijtage van het materieel en de machines, verslechteringen of ongevallen die veroorzaakt zijn door nalatigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud, of gebrekkig gebruik van het materieel;  
  • gebreken en kwaliteitsvermindering van de geleverde producten ten gevolge van abnormale opslag- of bewaringsomstandigheden na de levering; de aan het verkochte product aangepaste opslagomstandigheden worden verondersteld door de koper te zijn gekend. Indien dit niet het geval is, kunnen zij op verzoek door onze technische diensten worden meegedeeld.  
  • incidenten als gevolg van toevallige gebeurtenissen of overmacht;  
10.3. De waarborg is in alle gevallen beperkt tot de herstelling of de omruiling van de door de verkoper als defect erkende producten - de keuze tussen herstelling en omruiling is uitsluitend ter beoordeling van de verkoper, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke schadevergoeding    jegens  de  koper  of  derden Defecte   producten   moeten  op  kosten  van de  koper   worden   teruggezonden   overeenkomstig   artikel   16  van  deze   algemene   voorwaarden Voorts   wordt  de  duur  van  de  garantie  niet  verlengd   door  het  beroep  op  de  garantie.     

10.4. De verkoper garandeert niet de geschiktheid van enige hardware of software voor een bepaald probleem of voor het bedrijf van de koper.   

10.5. De toekenning van de garantie veronderstelt dat de geleverde producten in goede staat worden gebruikt, overeenkomstig de voorwaarden van het aanbod of onder de normale gebruiksvoorwaarden vermeld in de catalogi, technische fiches, gebruiksaanwijzingen, mededelingen en handleidingen die ter beschikking van de koper staan.   

10.6. De verkoper neemt geen andere garantieverplichting op zich dan die welke in dit artikel is aangegeven. Voorts is deze verplichting in ieder geval beperkt tot een bedrag van vijfhonderd euro (€ 500) per klant per jaar en geldt zij niet voor indirecte schade of bedrijfsschade, zoals gederfde winst, gederfde inkomsten of gederfde gebruiksmogelijkheden.   

10.7. Klachten met betrekking tot een verborgen gebrek moeten per aangetekende brief worden ingediend binnen  vierentwintig uur  (24 uur) nadat de koper het gebrek heeft ontdekt of vanaf het tijdstip waarop de koper het gebrek had moeten ontdekken. Bovendien kan de garantie in elk geval slechts worden ingeroepen binnen één maand na de aankoop van de goederen.   


11. GARANTIE VAN OVEREENSTEMMING  


11.1. De koper dient de goederen of producten op het tijdstip van levering te onderzoeken of te laten onderzoeken.   

11.2. Alle klachten betreffende gebrekkige goederen moeten schriftelijk worden ingediend, met bewijs van  door   de  koper   binnen     vierentwintig   uur     (24  uur na  levering  van  de  goederen .       

11.3. Klachten wegens verschillen in hoeveelheid of niet-overeenstemming met de overeengekomen specificaties (met name wat de kwaliteit of de kenmerken van de producten betreft) moeten bij de levering op de leveringsbon worden vermeld en binnen vierentwintig uur (24 uur) na de levering per aangetekende brief worden bevestigd indien het gebrek niet zichtbaar is, zoniet zijn zij niet ontvankelijk.   

11.4. Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht vergezeld gaan van een staal van het betrokken product, dat een analyse door onze kwaliteitsdienst mogelijk maakt, alsook van een nauwkeurige beschrijving van de gebruiksvoorwaarden van het voornoemde product, en dit per aangetekend schrijven en binnen de in dit artikel voorziene termijnen.   

11.5. De verkoper neemt geen andere garantieverplichting op zich dan die welke in dit artikel is aangegeven. Bovendien is deze verplichting in elk geval beperkt tot een bedrag van vijfhonderd euro (€ 500,00) per klant en per jaar,  bovenop de vervanging of herstelling van het gebrekkige product.

11.6. In geval van klacht, moet de koper nauwgezet de procedure voor het terugsturen van producten respecteren  die beschreven is op de pagina:   terugsturen van goederen    en in artikel 16 van deze algemene voorwaarden. Zo niet, dan verliest hij zijn recht.   

11.7. Een vordering schort de verplichting tot betaling op de overeengekomen voorwaarden niet op.   

11.8. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de vervanging van de geleverde goederen, met uitsluiting van elke indirecte schade. Indirecte schade omvat met name verlies of aantasting van gegevens, winstderving, verlies van klanten, enz.   

11.9. Elk gebruik of elke wederverkoop van de goederen door de koper impliceert zijn aanvaarding zonder    reserve .   


12. VERANTWOORDELIJKHEID   


12.1 Met uitzondering van de uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden genoemde gevallen, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor een dienst strikt beperkt tot de prijs van de dienst.   

12.2. De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot een bedrag van  vijfhonderd euro  (€ 500,00) per klant per jaar, waarbij de  verkoper is vrijgesteld van indirecte of bedrijfsschade , zoals gederfde winst, gederfde inkomsten of verlies van gebruik. 

12.3. Klachten met betrekking tot een dienst moeten uiterlijk binnen vierentwintig uur (24 uur) na de genoemde dienst per aangetekende brief worden ingediend.   

12.4. In geen geval kan de verkoper contractueel of buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt aan andere personen of zaken dan de geleverde producten.   

12.5. Het niet opvolgen van de aanbevelingen van de producent of de verkoper met betrekking tot het gebruik of de toepassing van het product sluit automatisch de aansprakelijkheid van de producent en de verkoper uit.   

12.6. De aansprakelijkheid van de verkoper strekt zich niet uit tot schade die voortvloeit uit gebruik van het product dat niet normaal of redelijkerwijs voorzienbaar is. Desondanks raadt de verkoper zijn klanten aan de nodige tests uit te voeren vóór elk extensief gebruik van zijn producten.   

12.7. Aangezien het niet mogelijk is de commerciële eigendom van de bestelde merken te controleren, wijst de verkoper alle verantwoordelijkheid af voor namaak en rechtszaken.   

12.8. De verkoper staat niet in voor de juistheid en de veiligheid van de informatie die via zijn websites wordt doorgegeven of verkregen, tenzij op de site uitdrukkelijk anders is vermeld.   

12.9. Alle productbeschrijvingen, informatie en materialen op de site (s)  worden gegeven in    De  inhoud  van  deze   website   wordt   verstrekt   " voor   informatieve   doeleinden en  zonder   enige   uitdrukkelijke stilzwijgende   of  andere   garantie.   

12.10. De verkoper is niet gehouden tot enige vergoeding aan de koper of aan derden voor schade inherent aan het gebruik van Internet, in het bijzonder een storing in de dienstverlening, indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.   

12.11. Elk gebruik of elke wederverkoop van de goederen door de koper impliceert zijn onvoorwaardelijke aanvaarding.   

12.12. Bij gebreke van een langere aangegeven houdbaarheidsdatum, of van een uitdrukkelijk door de verkoper gegeven garantie of bescherming,  wordt elk product op basis van lijm geacht te zijn  vervallen binnen zes (6) maanden na de verkoop. Na de vervaldatum wordt door de verkoper aan de koper geen enkele garantie gegeven  met betrekking tot de kwaliteit van het product.   


13. HERROEPINGSRECHT   


Met uitzondering van bestellingen op maat beschikt de particuliere koper over een herroepingsrecht dat hem de mogelijkheid biedt binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van de bestelling van de aankoop af te zien ontvangst van de bestelling wanneer deze op afstand werd geplaatst. Dit herroepingsrecht  behoort niet toe aan de professionele koper.

De koper moet de verkoper zo spoedig mogelijk in kennis stellen van zijn wens om zijn bestelling te annuleren of om terugbetaling te verzoeken. Ditkan worden gedaan met  de volgende vorm. Maak een link, Terugtrekking_formulier    

 De  producten   moeten   op  het   ogenblik   van de  levering   door   de  koper   worden   onderzocht   om na  te  gaan   of  zij   
 overeenkomen   met  de  volgorde .   

De  producten   moeten  in  perfecte   staat  en  altijd  met hun  originele   verpakking   worden   teruggestuurd . Indien  deze   voorwaarden  niet  worden   nageleefd zullen  de  producten  als  niet- conform   worden   beschouwd  en  niet  worden   terugbetaald .   

 De  producten   zullen   op  kosten   van de  koper   worden   teruggestuurd   met  gebruikmaking   van het  retourdocument   dat   in  de   
 originele   verpakking Dit document kan  op  verzoek   door   de  verkoper   aan   de  koper   worden   teruggezonden .   

 De  Verkoper   zal   alle  van de Koper  ontvangen   betalingen , met  inbegrip  van  leveringskosten  ( met  uitzondering  van  eventuele  extra  kosten  die  voortvloeien   uit  de  keuze  van de Koper  voor   een   andere   wijze  van  levering  dan de  door  de  Verkoper   aangeboden   goedkopere   standaardmethode   van  levering onverwijld  en in  ieder   geval  niet  later  dan  veertien   dagen  na  ontvangst  van de  goederen  indien  deze   zijn   geleverd  of na  ontvangst  van de  wens  van de Koper om de  bestelling   te  annuleren terugbetalen De  verkoper   zal  de  terugbetaling   verrichten  met  hetzelfde   betaalmiddel   dat   de  koper   voor  de  oorspronkelijke   transactie  zou  hebben   gebruikt tenzij  de  koper   uitdrukkelijk   instemt  met  een   ander   betaalmiddel .   


14. FORCE MAJEURE  


14.1. Overmacht geeft de verkoper het recht om elke bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, of de uitvoering ervan op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding. Dit omvat oorlog, mobilisatie, volledige of gedeeltelijke stakingen, lockouts, rellen, ongevallen, brand, explosies, marktbeperkingen, en elk geval van overmacht buiten de wil van de verkoper dat de ontvangst van de producten, de voorbereiding van de bestellingen of de levering van de producten aan de koper verhindert.   

14.2. In geval van niet-levering of verhoging van de aankoopprijs met meer dan  vijfentwintig procent  (25%) door de leverancier van de verkoper, om redenen die volledig buiten zijn macht liggen, kan deze zich eveneens beroepen op overmacht, en dit enkel indien hij bewijst dat hij niet in staat was met een andere leverancier een overeenkomst te sluiten die het hem mogelijk zou maken de bestelling van de koper tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden uit te voeren.   


15. INTELLECTUEEL EIGENDOM  


15.1. De clichés, snijvormen, tekeningen, grafieken en foto's, evenals alle door de verkoper gecreëerde hulpmiddelen, blijven zijn exclusieve eigendom, zelfs indien de koper voor hun creatie een bijdrage wordt gefactureerd. Zij mogen in geen geval worden gebruikt zonder de formele toestemming van de verkoper.   

15.2. De geleverde software blijft het exclusieve eigendom van de fabrikant. Wij verlenen de koper slechts niet-exclusieve licenties voor het gebruik van een programma op één machine tegelijk. De koper is verplicht tot strikte geheimhouding van de  software   geleverd Hij   mag   deze   vergunningen  in  geen   enkele   vorm   vervreemden , in  pand   geven vervreemden meedelen  of  uitlenen , al dan niet  tegen   betaling Hij   onthoudt   zich   ervan   de  geleverde  software na te  maken namaak   van  de software  toe   te   staan   of  op  enigerlei   wijze   aan  te  zetten   tot   namaak  van de software.    

15.3. De inhoud van onze website is beschermd door het auteursrecht en andere wetten.    intellectuele   eigendom   in  het  algemeen .   


16. RETOURS  


16.1. Retourzendingen van goederen zijn mogelijk onder de volgende voorwaarden:   

  • de koper de goederen heeft ontvangen en binnen vierentwintig (24) uur een klacht heeft ingediend, overeenkomstig artikel 11 van deze verkoopvoorwaarden;  
  • De goederen bevinden zich in hun originele intacte verpakking en zijn niet gebruikt;  
  • Dit is een standaardartikel dat niet speciaal voor de koper is gemaakt;  
  • De koper heeft van de verkoper een schriftelijk akkoord ontvangen waarin hem het nummer van zijn retourbon wordt meegedeeld;  

16.2. Retourzendingen die zonder onze toestemming zijn gedaan, zullen op geen enkele wijze de betaling van onze facturen op de oorspronkelijke vervaldag vertragen.   

16.3. Het terugzenden van goederen geschiedt op risico van de koper. Deze terugzending gebeurt franco in onze lokalen.   

16.4. Teruggestuurde goederen moeten in de staat verkeren waarin wij ze hebben verzonden.   


17. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS  


De  koper   verstrekt  de  gegevens  die  noodzakelijk  en  minimaal   zijn   voor  de  behandeling  van de  aan  de  verkoper   gerichte   aanvraag   ( identiteit telefoonnummer adres , e- mailadres benodigde   hoeveelheden enz .) De  koper   erkent   dus   uitdrukkelijk   dat  de  verwerking  van  zijn   gegevens   noodzakelijk   is   voor  de  uitvoering  van  het  contract   dat   rechtstreeks   tussen  hem en  de  verkoper   is   gesloten .   

 De  verkoper   verklaart   dat   de  gegevens   van de  koper   vertrouwelijk   zijn   en  alleen   zullen   worden   gebruikt   voor   de  uitvoering  van het  contract  en de  gevolgen   daarvan . 
 
 De  koper   verklaart  op de  hoogte  te  zijn   gebracht  van de  verschillende   informatie   bedoeld  in  artikel  13 van de  Europese   Verordening   betreffende   gegevensbescherming   (GDPR)  bij  het  verzamelen  van  persoonlijke   gegevens   over  hem.  Verdere   details   worden   verstrekt  in de  Privacyverklaring  van de  Verkoper , die  integraal   deel   uitmaakt  van  de  contractuele   documenten   en  hier  kan  worden   gevonden : Vertrouwelijkheid / privacy  

 De  koper   verklaart   dat   alle   door  hem  verstrekte   informatie   juist  en  nauwkeurig   is Bovendien   verklaart  de  koper   dat   hij / zij   ouder  dan 18  jaar   is   en de  wettelijke   bevoegdheid   heeft   om  contracten   af  te  sluiten .   


18. ONGELDIGHEID VAN EEN BEPALING  


De  ongeldigheid ontoepasbaarheid   of  onwettigheid   van  één van  de  bepalingen  van  deze   algemene   voorwaarden   doet   geen   afbreuk   aan  de  geldigheid  van de  overige   bepalingen .   

De  bepaling   die  door   een   bevoegde   autoriteit   nietig niet van  toepassing   of  onwettig   wordt   geacht wordt   als   zodanig   gescheiden  van de  overige   bepalingen , die  geldig   blijven . In  dat   geval   verbinden  de  partijen   zich   ertoe  te  goeder   trouw  te  onderhandelen  over  een   nieuwe  clausule, die  hetzelfde   doel   zal   nastreven   als  de  ongeldige  clausule  en,  voor   zover   mogelijk gelijkwaardige   gevolgen   zal   hebben .   


19. HET GEHELE CONTRACT  


 Deze   voorwaarden  en  alle   documenten   waarin   daar   uitdrukkelijk   naar   wordt   verwezen vormen   de  volledige   overeenkomst   tussen  de  Verkoper  en de Koper en  vervangen   alle   eerdere   mondelinge   of  schriftelijke   overeenkomsten afspraken  of  regelingen   tussen  de  Partijen .    


20. RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN  


 De  verkoper   heeft  het  recht   deze   voorwaarden  te  allen   tijde  en  naar   eigen   goeddunken  te  herzien  en te  wijzigen Voor  de  koper   gelden  de  voorwaarden  die van  kracht   zijn  op het moment  dat  de  bestelling   wordt   geplaatst .    


21. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE   


21.1. Het Belgische recht is van toepassing op alle betrekkingen tussen de partijen.   

21.2. Elk geschil met betrekking tot een bestelling, een factuur of de diensten die er het voorwerp van uitmaken, maar ook met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering, de interpretatie, de ontbinding, de afwikkeling, de gevolgen, van een contract of tot de uitvoering en interpretatie van de onderhavige algemene voorwaarden, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van Luik, afdeling Luik.   

Algemene voorwaarden voor het Groothertogdom Luxemburg

1. PREAMBLE


1.1 De onderhavige algemene voorwaarden worden enerzijds afgesloten door de vennootschap ETILUX Luxembourg SARL. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8 rue de la platinerie, L8552 Oberpallen (Luxemburg), ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder nummer: LU25883119 en bij de kamer van koophandel onder nummer: B113633, telefoon: +352 26 62 43 1 , fax: +352 26 62 43 43, e-mail: info@etilux.lu, hierna te noemen "de verkoper", en anderzijds door iedere natuurlijke of rechtspersoon die via de website van de verkoper of via zijn agenten tot aankoop wenst over te gaan, hierna te noemen "de koper".

1.2. Deze algemene verkoopvoorwaarden, alsmede de documenten waarnaar zij verwijzen, regelen het gebruik van de website van de verkoper en de rechten en verplichtingen van de partijen die voortvloeien uit de overeenkomst die tussen de verkoper en de koper is gesloten via de online verkoopsite van de verkoper of via zijn agenten.

1.3. Deze algemene voorwaarden kunnen slechts worden gewijzigd bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen de partijen. Zij worden geacht door de koper te zijn aanvaard door het loutere feit van het plaatsen van de bestelling, zelfs indien zij in strijd zijn met de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de koper, waaraan zij gebonden zijn.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn vertaald in het Engels.  In geval van tegenstrijdigheden of moeilijkheden bij de interpretatie geldt de oorspronkelijke Franse tekst als referentie en is deze doorslaggevend.

1.5. De verkoper heeft het recht de site of deze voorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te herzien.


2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST


2.1. De overeenkomst wordt geacht gesloten te zijn bij ontvangst van een schriftelijke order van de koper.

2.2. De bestelling die op onze online verkoopsite wordt geplaatst, wordt geregistreerd op het moment dat de koper op de knop "mijn bestelling valideren" klikt. Vanaf dat moment wordt de koper geacht met kennis van zaken en zonder voorbehoud de te koop aangeboden prijzen, volumes en hoeveelheden, alsmede het geheel van deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben aanvaard.

2.3. Een wijziging in de voorstellen van de verkoper is slechts geldig indien zij schriftelijk is bevestigd.


3. TEKENINGEN EN BESCHRIJVENDE DOCUMENTEN


3.1. Gewichten, afmetingen, capaciteiten en andere gegevens in catalogi, brochures, circulaires, advertenties, gravures, prijslijsten of op onze online verkoopsite gelden bij benadering. Deze gegevens zijn alleen bindend indien er in het contract uitdrukkelijk naar wordt verwezen.

3.2. De foto's ter illustratie van de producten maken geen deel uit van het contract.

3.3. 3.3 De Verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de geldigheid van de inhoud van de gegevensbladen en beschrijvingen van producten waarvan de Verkoper niet de fabrikant is.

3.4 De productaanbiedingen van de verkoper zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. De beschikbaarheid die op de online verkoopsite(s) van de verkoper wordt weergegeven, dient uitsluitend ter informatie en is niet contractueel. Bovendien zijn de op de site vermelde leveringstermijnen louter indicatief en niet contractueel.

3.5. De plannen en technische documenten die de gehele of gedeeltelijke fabricage van het materiaal of de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van een installatieproject mogelijk maken en die voor of na het sluiten van de overeenkomst door de verkoper aan de koper worden overhandigd, blijven de exclusieve eigendom van de verkoper. Zij mogen zonder toestemming van de Verkoper niet door de Koper worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen of ter beschikking van derden worden gesteld.

3.6. De plannen en technische documenten die de gehele of gedeeltelijke fabricage van het materiaal of de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van een installatieproject mogelijk maken en die door de koper voor of na het sluiten van de overeenkomst aan de verkoper worden overhandigd, blijven de exclusieve eigendom van de koper. Zij mogen zonder toestemming van de koper niet door de verkoper worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, doorgegeven of ter kennis van derden worden gebracht.


4. PRIJS


4.1. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De artikelen zullen worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de artikelen. De verkoper kan evenwel alle wijzigingen van het BTW-tarief die zich vóór de leveringsdatum voordoen, doorberekenen.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief belastingen en douanerechten, af fabriek, plus verzendkosten.

4.3. 4.3 Alle huidige en toekomstige belastingen, heffingen en bijkomende kosten van welke aard ook in verband met de verkoop zijn ten laste van de koper.

4.4. Tenzij anders is overeengekomen, gelden de prijzen voor goederen die in de normale beschermende verpakking zijn verpakt.

4.5. Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen zoals vermeld in catalogi, brochures, circulaires, advertenties, gravures, prijslijsten of op onze online verkoopsite exclusief portokosten, BTW en douanerechten. Wat met name de verkoop via de website(s) betreft, geldt evenwel een uitzondering: de prijzen zijn inclusief BTW indien zij bestemd zijn voor consumenten en indien deze zich op de website van de verkoper als zodanig hebben aangeduid.

4.6. Indien de verkoper een fout bemerkt in de prijs van de producten die de koper heeft besteld, zal de verkoper de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en de koper de gelegenheid geven om ofwel de bestelling te herbevestigen tegen de correcte prijs, ofwel deze te annuleren. Indien de verkoper niet in staat is contact op te nemen met de koper, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd en wordt, indien de producten reeds zijn betaald, het volledige bedrag aan de koper terugbetaald.

4.7. De vermelde prijzen kunnen worden geïndividualiseerd volgens de bijzondere voorwaarden die schriftelijk met de koper zijn overeengekomen op grond van zijn profiel.


5. OVERDRACHT VAN RISICO


5.1. De goederen reizen op risico van de koper.

5.2 Internationale leveringen worden beheerst door een van de INCOTERMS, overeengekomen tussen de partijen, in hun laatste versie (INCOTERMS 2020), gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel. Bij gebreke van een overeengekomen INCOTERM, wordt de levering geacht te geschieden overeenkomstig INCOTERM EXW, d.w.z. "af fabriek" of "af magazijn". Het risico van de goederen gaat over op de koper bij de levering of, indien de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld, op de datum en de plaats van de terbeschikkingstelling, overeenkomstig de toepasselijke INCOTERM.

5.3. Binnen de grenzen van het Belgische grondgebied worden onze producten geleverd op het ogenblik dat ze in onze lokalen ter beschikking van de koper worden gesteld of, in geval van verzending, op het ogenblik dat ze onze lokalen verlaten. De risico's gaan vanaf dat moment over op de koper.

5.4. De koper zorgt op eigen kosten voor de hulpmiddelen, het materiaal en alle producten die nodig zijn voor de montage.


6. EIGENDOMSVOORBEHOUD


6.1. Onverminderd de bepalingen van artikel 5 blijven de goederen eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom en al haar toebehoren. Wanneer de Koper alle verschuldigde sommen betaald heeft aan de Verkoper ingevolge zijn bestelling, maar deze laatste de goederen niet afhaalt of de Verkoper vraagt de levering uit te stellen, zal de Verkoper, indien hij ermee instemt de goederen op te slaan, geen enkele waarborg verlenen aan de Koper met betrekking tot hun bewaring, behalve in geval van zware fout van zijn kant. In een dergelijk geval kan bij beschadiging of verlies van de goederen, om welke reden dan ook, door de koper geen schadevergoeding van de verkoper worden geëist.

6.2. De koper verbindt zich ertoe de goederen niet te verkopen of aan derden over te dragen zolang de goederen eigendom blijven van de verkoper.

6.3. Bij niet-naleving van dit verbod is de koper, naast de verkoopprijs en de eventuele verwijlintresten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van vijftig procent (50%) van de verkoopprijs.

6.4. In geval van een levering in verschillende fasen blijven de goederen eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom en de bijkomende bedragen heeft plaatsgevonden.

De risico's blijven bij de verkoper gedurende de gehele looptijd van het contract, d.w.z. tot de door de partijen overeengekomen einddatum. In geval van verslechtering of verlies van de goederen tijdens deze periode, kan de koper echter alleen om vervanging van de vernietigde goederen verzoeken, maar in geen geval aanspraak maken op terugbetaling.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is voor dit soort opdrachten het maximumaantal oproepen vastgesteld op vijf (5) en het minimumaantal oproepen op twee (2).

De looptijd van het contract mag nooit langer zijn dan twaalf (12) maanden.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt de leveringstermijn negen (9) weken en vangt deze aan op de datum van de afroep van de koper.

Na de door de partijen overeengekomen termijn (uiterste termijn) geeft de verkoper de koper opdracht de goederen af te halen en indien de koper de goederen niet binnen een maand teruggeeft, heeft de verkoper de keuze om de koper een bedrag van X euro per vierkante meter aan te rekenen voor de opslag van de goederen of voor de vernietiging ervan.

7. LEVERTIJDEN


7.1 Tenzij anders overeengekomen, gaan de leveringstermijnen in op de laatste van de volgende twee data
a) De datum van de totstandkoming van de overeenkomst, als omschreven in artikel 2;
b) de datum van ontvangst door de Verkoper van de aanbetaling, indien van toepassing, uit hoofde van het Contract.
7.2. Behoudens andersluidende contractuele bepaling worden, voor B2B-relaties, de leveringstermijnen slechts als aanwijzing opgegeven en kan een eventuele vertraging geen aanleiding geven tot annulering van de bestelling of tot enige schadevergoeding. Wanneer een bestelling voorziet in leveringen in fasen, staat het de verkoper vrij het productietempo te kiezen. De verkoper is ook vrij om de hele bestelling in één keer te produceren. Elk verzoek om wijzigingen na de productie is voor rekening van de koper.

7.3. In geval van spoedlevering zijn de eventuele extra kosten voor rekening van de koper, tenzij anders met de verkoper is overeengekomen.

7.4. Wat de bestelling van etiketten betreft, behoudt de verkoper zich het recht voor om, rekening houdend met de fabricagegevaren, meer of minder dan tien procent (10%) van de bestelde hoeveelheid te leveren.

7.5. Indien de koper de goederen niet afneemt op het ogenblik waarop zij door de verkoper ter beschikking worden gesteld, is de koper niettemin gehouden de betalingstermijn in verband met de levering niet uit te stellen. De verkoper winkelt de goederen voor rekening en risico van de koper. Wat de tegenverkoop betreft, wordt elk besteld goed dat niet door de koper bij de receptie werd afgehaald binnen dertig (30) dagen vanaf de datum van de orderbevestiging, geacht definitief aanvaard te zijn, waarbij de factuur volledig opeisbaar is en niet terugbetaald kan worden. Na deze termijn van dertig (30) dagen en voor zover ze nog beschikbaar is, kunnen de goederen worden teruggenomen tegen betaling van een administratieve vergoeding gelijk aan vijf procent (5%) van hun waarde, met een minimum van vijftien euro (15 €) per begonnen maand. Bovendien kan de verkoopprijs van de te laat uit de markt genomen goederen naar boven worden bijgesteld naar gelang van de marktomstandigheden.


8. BETALING


8.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de verkoper, zijn alle facturen contant, netto en zonder korting, betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper.

8.2. De betalingen geschieden in euro of in de valuta die in het contract is bepaald.

8.3 In geval van niet-betaling van een factuur of een gedeelte ervan binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke daarvan, binnen de wettelijke betalingstermijn, wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met moratoire interesten, berekend tegen de rentevoet bedoeld in artikel 5 van de wet van 18 april 2004 betreffende de betalingstermijnen en de moratoire interesten (dit is dus de wet die de richtlijn 2000/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, in Luxemburg omzet).
 
De basisrente is de rentevoet die de Europese Centrale Bank toepast op haar basisherfinancieringstransactie, zoals gedefinieerd in de wet van 2 augustus 2002.

8.4. Bovendien zal, voor de relaties tussen professionelen, elke factuur die onbetaald blijft vijftien dagen na de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke daaraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van tien procent (10%) van het onbetaalde bedrag, met een minimum van driehonderdvijftig euro (350,00 €) (indien het bedrag van de bestelling lager is, zal deze forfaitaire schadevergoeding verminderd worden tot het bedrag van de bestelling).

8.5. Indien de Koper niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke daarvan, binnen de wettelijke betalingstermijn, is de Verkoper bovendien gerechtigd, onverminderd zijn recht op vergoeding van gerechtelijke kosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, van de Koper een redelijke vergoeding te vorderen voor alle relevante incassokosten die als gevolg van de te late betaling zijn ontstaan.

8.6. Het bedingen van de betaling van rente heeft geen invloed op de vervaldag van de betalingstermijnen.


9. FINANCIËLE ZEKERHEDEN


Indien na het sluiten van het contract en tot de volledige betaling van de prijs blijkt dat het krediet van de koper twijfelachtig is of indien het krediet verslechtert, en met name in de volgende gevallen: verzoek om verlenging van de protesttermijn, beslaglegging op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de koper op initiatief van een schuldeiser, laattijdige betaling van de aan de RSZ verschuldigde bijdragen, enz. De verkoper behoudt zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke verzending van een contract, van de koper de waarborgen te eisen die hij geschikt acht voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. Weigering om aan deze garanties te voldoen, geeft de verkoper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.


10. GARANTIE TEGEN VERBORGEN GEBREKEN


10.1. De produkten worden gegarandeerd tegen elk verborgen gebrek dat het gevolg is van een materiaal- of fabricagefout die hen aantast en hen ongeschikt maakt voor gebruik volgens de garantieperiode die erop van toepassing is.

10.2. De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen
vervangingen of reparaties die het gevolg zijn van normale slijtage van het materieel en de machines, verslechteringen of ongevallen die het gevolg zijn van nalatigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud, of gebrekkig gebruik van het materieel;
gebreken en kwaliteitsvermindering van de geleverde producten ten gevolge van abnormale opslag- of bewaringsomstandigheden na de levering; de aan het verkochte product aangepaste opslagomstandigheden worden verondersteld door de koper te zijn gekend. Indien dit niet het geval is, kunnen zij op verzoek door onze technische diensten worden meegedeeld.
incidenten als gevolg van toevallige gebeurtenissen of overmacht ;

10.3. De garantie is in alle gevallen beperkt tot de herstelling of de loutere omruiling van de door de verkoper als defect erkende producten - de keuze tussen herstelling en omruiling is uitsluitend ter beoordeling van de verkoper, met uitdrukkelijke uitsluiting van welke vergoeding dan ook
aan de koper of aan derden. Defecte producten moeten op kosten van de koper worden teruggezonden overeenkomstig artikel 16 van deze algemene voorwaarden. Voorts heeft het beroep op de garantie niet tot gevolg dat de duur van de garantie wordt verlengd.

10.4. De Verkoper garandeert niet de geschiktheid van enige hardware of software voor een bepaald probleem of voor het bedrijf van de Koper.

10.5. De toekenning van de garantie veronderstelt dat de geleverde producten te goeder trouw worden gebruikt, overeenkomstig de voorwaarden van het aanbod of onder de normale gebruiksvoorwaarden vermeld in de catalogi, technische fiches, gebruiksaanwijzingen, mededelingen en handleidingen die ter beschikking van de koper staan.

10.6. De verkoper neemt geen andere garantieverplichting op zich dan die welke in dit artikel is aangegeven. Voorts is deze verplichting in ieder geval beperkt tot een bedrag van vijfhonderd euro (€ 500) per klant per jaar en geldt zij niet voor indirecte schade of bedrijfsschade, zoals winstderving, inkomstenderving of gebruiksderving.

10.7 Reclamaties met betrekking tot een verborgen gebrek dienen uiterlijk binnen vierentwintig uur (24 uur) nadat de koper het gebrek heeft ontdekt of had behoren te ontdekken per aangetekend schrijven te geschieden. Bovendien kan de garantie in elk geval slechts worden ingeroepen binnen één maand na de aankoop van de goederen.


11. GARANTIE VAN OVEREENSTEMMING


11.1 De koper dient de goederen of producten bij aflevering te (laten) onderzoeken.

11.2 Klachten over gebrekkige goederen dienen door de koper binnen vierentwintig uur (24u) na aflevering van de goederen schriftelijk, met bewijs van verzending, te worden ingediend.

11.3. 11.3. Klachten wegens afwijkingen in hoeveelheid of niet-overeenstemming met de overeengekomen specificaties (met name wat de kwaliteit of de kenmerken van de goederen betreft) moeten bij de levering op de vrachtbrief worden vermeld en binnen vierentwintig uur (24 uur) na de levering per aangetekende brief worden bevestigd indien het gebrek niet zichtbaar is, zoniet zijn zij niet ontvankelijk.

11.4 Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht vergezeld gaan van een monster van het betrokken product, dat een analyse door onze kwaliteitsdienst mogelijk maakt, alsook van een nauwkeurige beschrijving van de gebruiksomstandigheden van genoemd product, per aangetekend schrijven en binnen de in dit artikel gestelde termijnen.

11.5. De verkoper neemt geen andere garantieverplichting op zich dan die welke in dit artikel is aangegeven. Bovendien is deze verplichting in elk geval beperkt tot een bedrag van vijfhonderd euro (€ 500,00) per klant en per jaar, bovenop de vervanging of herstelling van het gebrekkige product.

11.6. In geval van een klacht dient de koper de procedure voor het retourneren van producten, zoals beschreven op de pagina: retournering van goederen en in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, nauwgezet te volgen. Zo niet, dan verliest hij zijn recht.

11.7 Een klacht schort de verplichting tot betaling op de overeengekomen termijnen niet op.

11.8. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de vervanging van de geleverde goederen, met uitsluiting van elke indirecte schade. Indirecte schade omvat met name verlies of aantasting van gegevens, winstderving, verlies van klanten, enz.

11.9. Elk gebruik of elke wederverkoop van de goederen door de koper impliceert zijn onvoorwaardelijke aanvaarding.


12. AANSPRAKELIJKHEID


12.1 Met uitzondering van de uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden genoemde gevallen, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor een dienst strikt beperkt tot de prijs van de dienst.

12.2. De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot een bedrag van vijfhonderd euro (€ 500,00) per klant en per jaar, waarbij de verkoper is vrijgesteld van indirecte of bedrijfsschade, zoals gederfde winst, gederfde inkomsten of verlies van gebruik.

12.3. Klachten met betrekking tot de dienstverlening moeten uiterlijk binnen vierentwintig uur (24 uur) na de genoemde dienstverlening per aangetekende brief worden ingediend.

12.4. In geen geval kan de verkoper contractueel of buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt aan andere personen of zaken dan de geleverde produkten.

12.5. Niet-naleving van de aanbevelingen van de producent of de verkoper met betrekking tot de wijze van gebruik of toepassing van het product sluit automatisch de aansprakelijkheid van de producent en de verkoper uit.

12.6. De aansprakelijkheid van de verkoper strekt zich niet uit tot schade die voortvloeit uit gebruik van het product dat niet normaal of redelijkerwijs voorzienbaar is. Desondanks raadt de verkoper zijn klanten aan de nodige tests uit te voeren vóór elk extensief gebruik van zijn producten.

12.7. Aangezien het onmogelijk is de commerciële eigendom van de bestelde merken te controleren, wijst de verkoper elke verantwoordelijkheid af in geval van namaak en rechtszaken.

12.8. De verkoper staat niet in voor de juistheid en de veiligheid van de informatie die via zijn websites wordt doorgegeven of verkregen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de website.

12.9. Alle productbeschrijvingen, informatie en materialen op de site(s) worden verstrekt "voor informatieve doeleinden" en zonder enige uitdrukkelijke, stilzwijgende of andere garantie.


12.10. De verkoper is niet aansprakelijk jegens de koper of derden voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, met inbegrip van maar niet beperkt tot een storing in de dienstverlening, indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.

12.11. Elk gebruik of elke wederverkoop van de goederen door de koper impliceert zijn aanvaarding zonder voorbehoud.

12.12. Bij gebreke van een langere aangegeven vervaldatum of van een uitdrukkelijk door de verkoper gegeven garantie of bescherming, wordt elk product op basis van lijm geacht te zijn vervallen binnen zes (6) maanden na de verkoop. Na de vervaldatum wordt door de verkoper aan de koper geen enkele garantie gegeven met betrekking tot de kwaliteit van het product.


13. HERROEPINGSRECHT


Met uitzondering van bestellingen op maat beschikt de individuele koper over een herroepingsrecht dat hem de mogelijkheid biedt om binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de ontvangst van de bestelling af te zien van de aankoop, wanneer deze op afstand is geplaatst. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op de professionele koper.

De koper moet de verkoper zo spoedig mogelijk in kennis stellen van zijn wens om zijn bestelling te annuleren of om terugbetaling te verzoeken. Dit kan worden gedaan via het herroepingsformulier.

De producten moeten op het ogenblik van de levering door de koper worden onderzocht om na te gaan of zij
overeenkomen met de volgorde.

De producten moeten in perfecte staat en altijd met de originele verpakking worden teruggestuurd. Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd, zullen de producten als niet-conform worden beschouwd en niet worden terugbetaald.

De producten zullen op kosten van de koper worden teruggestuurd met gebruikmaking van het retourdocument dat in het origineel
originele verpakking. Dit document kan op verzoek door de verkoper aan de koper worden teruggegeven.
De Verkoper zal alle van de Koper ontvangen betalingen, met inbegrip van leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de Koper voor een andere wijze van levering dan de door de Verkoper aangeboden goedkopere standaardmethode van levering) onverwijld terugbetalen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van de goederen indien de goederen zijn geleverd of na ontvangst van de wens van de Koper om de bestelling te annuleren. De verkoper zal de terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel dat de koper voor de oorspronkelijke transactie zou hebben gebruikt, tenzij de koper uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel.


14. FORCE MAJEURE


14.1. Overmacht geeft de verkoper het recht om elke bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, of de uitvoering ervan op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding. Dit omvat oorlog, mobilisatie, volledige of gedeeltelijke stakingen, lock-outs, rellen, ongevallen, brand, explosies, marktbeperkingen, en elk geval van overmacht buiten de wil van de verkoper dat de ontvangst van de producten, de voorbereiding van de bestellingen of de levering van de producten aan de koper verhindert.

14.2. In geval van niet-levering of verhoging van de aankoopprijs met meer dan vijfentwintig procent (25%) door de leverancier van de verkoper, om redenen die volledig buiten zijn macht liggen, kan deze zich eveneens beroepen op overmacht, en dit enkel indien hij bewijst dat hij niet in staat was met een andere leverancier een overeenkomst te sluiten die het hem mogelijk zou maken de bestelling van de koper tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden uit te voeren.


15. INTELLECTUEEL EIGENDOM


15.1. De clichés, snijvormen, tekeningen, grafische voorstellingen en foto's, alsmede alle door de verkoper vervaardigde werktuigen blijven zijn exclusieve eigendom, zelfs indien de koper voor de vervaardiging ervan een vergoeding wordt aangerekend. Zij mogen in geen geval worden gebruikt zonder de formele toestemming van de verkoper.

15.2. De geleverde software blijft het exclusieve eigendom van de fabrikant. Wij verlenen de koper slechts niet-exclusieve licenties voor het gebruik van een programma op één machine tegelijk. De koper is verplicht tot strikte naleving van de vertrouwelijkheid van de
geleverde software. Hij mag deze vergunningen in geen enkele vorm vervreemden, in pand geven, vervreemden, meedelen of uitlenen, al dan niet tegen betaling. Hij onthoudt zich ervan de geleverde software na te maken, namaak toe te staan of op enigerlei wijze aan te zetten tot namaak.

15.3. De inhoud van onze website is beschermd door het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht in het algemeen.


16. RETOUREN


16.1. Retourneren van goederen is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

De koper heeft de goederen ontvangen en binnen vierentwintig (24) uur een klacht ingediend, overeenkomstig artikel 11 van deze verkoopvoorwaarden;
De goederen zitten in hun originele verpakking en zijn niet gebruikt;
Het is een standaardartikel dat niet speciaal voor de koper is vervaardigd;
De koper heeft van de verkoper een schriftelijke overeenkomst ontvangen waarin hem het retourgoednummer wordt meegedeeld;
16.2. 16.2. Retourzendingen die zonder onze toestemming zijn gedaan, zullen op geen enkele wijze de betaling van onze facturen op de oorspronkelijke vervaldag vertragen.

16.3. Het terugzenden van goederen geschiedt op risico van de koper. Deze terugzending gebeurt franco, in onze lokalen.

16.4. Teruggestuurde goederen moeten in de staat verkeren waarin wij ze hebben verzonden.


17. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS


De koper verstrekt de noodzakelijke en minimale gegevens voor de verwerking van de aanvraag die hij bij de verkoper indient (identiteit, telefoonnummer, adres, e-mailadres, noodzakelijke hoeveelheden, enz.) De koper erkent dus uitdrukkelijk dat de verwerking van zijn gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract dat rechtstreeks tussen hem en de verkoper is gesloten.

De Verkoper verklaart hierbij dat de gegevens van de Koper vertrouwelijk zullen worden behandeld en alleen zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en de gevolgen daarvan.

De koper verklaart dat hij/zij bij het verzamelen van zijn/haar persoonsgegevens op de hoogte is gebracht van de verschillende informatie als bedoeld in artikel 13 van de Europese Verordening betreffende gegevensbescherming (EDPR). Verdere details worden verstrekt in de Privacyverklaring van de Verkoper, die integraal deel uitmaakt van de contractuele documenten en die hier kan worden gevonden: privacy-privee.

De koper verklaart dat alle door hem verstrekte informatie juist en nauwkeurig is. Bovendien verklaart de koper dat hij/zij ouder dan 18 jaar is en de wettelijke bevoegdheid heeft om contracten af te sluiten.

 

18. NIETIGHEID VAN EEN BEPALING


De nietigheid, de niet-toepasselijkheid of de onwettigheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

De bepaling die door een bevoegde autoriteit nietig, niet van toepassing of onwettig wordt geacht, zal als zodanig worden gescheiden van de andere bepalingen, die geldig zullen blijven. In dat geval verbinden de partijen zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule, die hetzelfde doel zal nastreven als de ongeldige clausule en, voor zover mogelijk, gelijkwaardige gevolgen zal hebben.


19. HET GEHEEL VAN HET CONTRACT


Deze voorwaarden en alle documenten waarin daar uitdrukkelijk naar wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, afspraken of regelingen tussen de Partijen.


20. RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN


De Verkoper heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien en te wijzigen. De Koper is onderworpen aan de voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.


21. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE


21.1 Het Luxemburgs recht is van toepassing op alle betrekkingen tussen de Partijen.

21.2 Elk geschil met betrekking tot een bestelling, een factuur of de diensten die er het voorwerp van uitmaken, maar ook tot de totstandkoming, de uitvoering, de interpretatie, de ontbinding, de afwikkeling, de gevolgen ervan, van een overeenkomst of tot de uitvoering en interpretatie van de onderhavige algemene voorwaarden behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van Oberpallen
Laden
Laden