VERTROUWELIJKHEID / PRIVACY

Wij weten dat de bescherming van uw persoonsgegevens voor u steeds belangrijker wordt en u heeft gelijk. Bij Etilux hechten we veel belang aan het respecteren van uw privacy en we doen er alles aan om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Het volgende handvest beschrijft onze praktijken in het kader van het verzamelen van informatie na registratie, aankoop, raadpleging en/of aanvraag van informatie op onze website. Deze vertrouwelijkheidsclausule heeft betrekking op alle domeinnamen die verband houden met de website www.etilux.com.

TOEPASSINGSGEBIED

Deze website wordt beheerd door Etilux SA. Het is belangrijk voor ons om een omgeving te creëren en te onderhouden waarin onze klanten erop kunnen vertrouwen dat hun informatie niet wordt misbruikt.

Wij voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en relevante nationale wetgeving. Deze wetgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en geeft u rechten met betrekking tot die gegevens

Het doel van dit beleid is niet alleen om uit te leggen welke gegevens wij over u verzamelen en hoe deze worden gebruikt wanneer u onze website hebt bezocht, maar ook om ervoor te zorgen dat deze gegevens correct worden verwerkt.

REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Elke natuurlijke of rechtspersoon die zich tijdens een bezoek aan de website registreert als potentiële contractant van Etilux deelt zijn persoonsgegevens mee aan Etilux door zich te registreren.

Registratie impliceert uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van hun identificatiegegevens in het databestand van Etilux. Alleen rechtspersonen of natuurlijke personen met volledige rechts- en handelingsbevoegdheid kunnen zich registreren.

Tijdens het registratieproces bepaalt de natuurlijke of rechtspersoon een loginnaam en een wachtwoord die door Etilux worden gevalideerd. Deze informatie wordt bevestigd doordat Etilux de klant een samenvattende e-mail stuurt.

Naast de regels opgelegd door de RGPD, is de klant verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, de veiligheid en het daadwerkelijke gebruik van zijn login en paswoord. Elk gebruik van de login en het paswoord van een bepaalde klant wordt verondersteld door deze klant te zijn gemaakt.

Etilux kan het gebruik van de gebruikersnaam en het paswoord tijdelijk of definitief verhinderen indien blijkt dat de klant één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden schendt.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

U hoeft ons uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken om het grootste deel van onze website te gebruiken.

Voor de hieronder vermelde doeleinden kan Etilux SA de volgende categorieën van persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken

 • naam, voornaam, titel, telefoon, IP-adres, e-mailadres, fysiek adres;
 • bedrijfsnaam, maatschappelijke zetel en BTW-nummer van het bedrijf;
 • leverings- en factuuradres, telefoon- en faxnummer(s) van het bedrijf
 • naam en contactgegevens van de contactperso(o)n(en) binnen het bedrijf.

U kunt er ook voor kiezen om aanvullende / optionele informatie te verstrekken wanneer u formulieren op onze website invult of wanneer wij contact met u opnemen (per telefoon, e-mail of op beurzen of evenementen).

Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen en verwerken die is verkregen via onze websites of de apparaten die u gebruikt. Dit omvat bijvoorbeeld:

 • locatiegegevens (locatie-informatie verzameld via sociale medianetwerken of IP-adressen van uw apparaat; GPS-signalen verzonden door een mobiel apparaat).
 • informatie verzameld door cookies, web beacons of op het internet. Deze informatie wordt automatisch verzameld, en kan websites omvatten die u voor of na de onze hebt bezocht. Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina's van onze website u bezoekt, uw IP-adressen, het type browser dat u gebruikt, de tijd die u doorbrengt met browsen en uw besturingssysteem. Deze informatie is geaggregeerd en wordt niet gebruikt om u te identificeren. Voor meer informatie over hoe wij dit doen, zie de artikelen over het gebruik van cookies.
 • gegevens die we verzamelen van andere websites;
 • Wij kunnen alle telefoongesprekken opnemen voor kwaliteits- en opleidingsdoeleinden;

Etilux SA kan ook openbaar beschikbare informatie verzamelen om de door ons verzamelde informatie te verifiëren en om ons bedrijf te beheren en uit te breiden.

WAAROM VERZAMELEN WIJ INFORMATIE?

Etilux SA verzamelt bovenstaande informatie om uw behoeften te identificeren en u een betere service te bieden. In het bijzonder verzamelen wij uw informatie voor de volgende doeleinden:

 • uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om uw vragen over onze producten en diensten te beantwoorden, om u informatie over onze producten te verstrekken en om online aanbiedingen te monitoren;
 • om u de door u bestelde producten en diensten te leveren;
 • om uw identiteit en financiële gegevens te verifiëren voor de betaling van onze producten en diensten;
 • onze producten en diensten te verbeteren
 • klachten over onze producten en diensten of onze website te onderzoeken;
 • te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen en vereisten;
 • accountgebruik analyseren en controleren om fraude, terrorisme, vervalsing, veiligheidsincidenten of misdaad te voorkomen, te onderzoeken en/of te rapporteren aan de relevante autoriteiten;
 • om periodieke promotionele e-mails te sturen over onze producten en diensten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat die voor u van belang kan zijn;
 • van tijd tot tijd per e-mail of telefoon contact met u op te nemen voor marktonderzoek;
 • uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden zoals uiteengezet op specifieke formulieren die op onze website, in onze schriftelijke communicatie of per e-mail zijn gepubliceerd;
 • om enquêtes uit te voeren met betrekking tot onze producten of diensten;
 • om uw bestellingen en verzoeken en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen te verwerken;
 • het behandelen van uw vragen, onderzoeken of klachten, het innen van schulden en andere juridische procedures en andere algemene administratieve of commerciële activiteiten.

HOE WORDT UW INFORMATIE GEBRUIKT EN GEDEELD?

Etilux SA kan uw persoonsgegevens delen :

 • met onze filialen;
 • met onderaannemers;
 • met leveranciers voor productondersteuning.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen, afhankelijk van ons gerechtvaardigd belang, met derde leveranciers die ons helpen bij het leveren van onze producten en diensten. Dit omvat bijvoorbeeld het hosten van onze webservers, gegevensanalyse, marketingondersteuning en klantendiensten. Deze bedrijven hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens wanneer dit strikt noodzakelijk is om hun functies uit te voeren. Het is hen verboden deze voor andere doeleinden te gebruiken.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd aan derden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken om ons beleid te handhaven, onze wettelijke verplichtingen na te komen of in het belang van de veiligheid, het algemeen belang of de wetshandhaving in elk land waar wij entiteiten of filialen hebben. Wij kunnen bijvoorbeeld reageren op een verzoek van een wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie of overheidsinstelling. Wij kunnen ook gegevens vrijgeven in verband met feitelijke of potentiële geschillen of om ons eigendom, veiligheid, personeel of andere rechten of belangen te beschermen.

Gegevens worden door Etilux alleen verwerkt en bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de betreffende transactie (maximaal 10 jaar) of voor statistische doeleinden (maximaal 3 jaar) en worden daarna vernietigd.

Als Etilux SA wordt verkocht of fuseert met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekendgemaakt aan de adviseur van een mogelijke overnemer en overgedragen aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf. In dit geval zullen wij passende waarborgen implementeren om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Het gebruik van uw persoonsgegevens blijft echter onderworpen aan dit Beleid.

OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Etilux SA geeft uw persoonsgegevens niet door aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

U hebt het recht op toegang tot uw informatie en op een kopie van de informatie die wij bewaren. Als uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd, kunt u ons vragen om verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u bewaren te rectificeren, aan te vullen of te verwijderen. Bovendien hebt u het recht de verwerking van uw gegevens te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht om persoonsgegevens over u, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en u hebt het recht om die gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Als u er bij uw registratie op de website voor hebt gekozen om commerciële e-mails, nieuwsbrieven enz. van ons te ontvangen, kunt u uw toestemming intrekken als u van gedachten bent veranderd.

Wij kunnen u vragen uw identiteit aan te tonen om er zeker van te zijn dat u een legitiem recht hebt om een verzoek in te dienen en om te controleren of wij antwoorden geven aan de persoon die het legitieme recht heeft om ons een van de bovengenoemde verzoeken te sturen en de informatie te verkrijgen.

Wij wijzen u erop dat wij in bepaalde omstandigheden waarin de wet voorziet, de toegang tot uw informatie kunnen weigeren of niet aan uw verzoek kunnen voldoen wanneer de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming ons dit toestaat.

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Etilux SA, Rue de l'Espérance, 42, 4000 Luik of per e-mail op: dataprivacy@etilux.be.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit: Commission de la vie privée

VERTROUWELIJKHEID VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

Met betrekking tot de vertrouwelijkheid en de verwerking van gegevens over natuurlijke personen verwijst Etilux naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die op 27 april 2016 door het Parlement en de Raad van de Europese Unie is aangenomen en op 25 mei 2018 in werking treedt.

VEILIGHEID

Etilux SA verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Wij hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. U dient er echter rekening mee te houden dat het internet een open systeem is en wij niet kunnen garanderen dat onbevoegde derden deze maatregelen nooit kunnen omzeilen of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden kunnen gebruiken.

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Etilux SA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of de privacy normen en praktijken van deze derden. Wij raden u aan het relevante privacybeleid van deze derden en hun websites te lezen en te begrijpen voordat u hun cookies accepteert en hun site bezoekt om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd zijn.

WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Etilux SA kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen en bijwerken om ervoor te zorgen dat het de manier vertegenwoordigt waarop wij uw persoonsgegevens op dat moment verwerken. Wij zullen een bijgewerkte versie van dit beleid op dezelfde webpagina plaatsen en deze zal van kracht worden bij publicatie. Controleer deze webpagina regelmatig, zodat u altijd weet welke informatie wij verzamelen en verwerken, hoe uw gegevens worden gebruikt, in welke omstandigheden en wanneer wij deze met derden delen.

Laden
Laden