De onderhavige voorwaarden zijn vertaald door middel van de website Deepl.com en worden slechts ter informatie verstrekt. Slechts de voorwaarden in het Frans, die op de website  https://etilux.com te vinden zijn, zijn authentiek.

Algemene INKOOPVOORWAARDEN


1.PREAMBLE


1.1. De onderhavige algemene voorwaarden worden enerzijds gesloten door de vennootschap ETILUX NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4000 Luik, Rue de l'Espérance n°42 (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer : BE0412.681.550, telefoon : +32 (0)4 224 99 99, fax : +32 (0)4 226 11 06, e-mail : info@etilux.be, hierna " ETILUX ", met een leverancier.
1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ETILUX en haar leveranciers.
1.3. De onderhavige algemene voorwaarden kunnen slechts bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen de partijen worden gewijzigd. Zij worden geacht door de leverancier te zijn aanvaard vanaf het tijdstip van de totstandkoming van het contract, zelfs indien zij in strijd zijn met de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de leverancier, waaraan zij gebonden zijn.
1.4. Deze algemene voorwaarden zijn vertaald in het Engels. In geval van tegenstrijdigheid of moeilijkheden bij de interpretatie prevaleert de oorspronkelijke Franse tekst. ETILUX heeft het recht om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te herzien.

2.TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST


2.1. Tenzij binnen vierentwintig (24) uur nadat ETILUX de leverancier een schriftelijke bestelling heeft toegezonden andersluidende schriftelijke kennisgeving is gedaan, en in ieder geval indien de bestelling wordt uitgevoerd, wordt de leverancier geacht de bestelling te hebben aanvaard en wordt de overeenkomst geacht perfect te zijn.
2.2. Indien de leverancier de bestelling aanvaardt met voorbehoud of opmerkingen, wordt ETILUX niet langer geacht door de bestelling gebonden te zijn.

3.LEVERING


3.1. ETILUX behoudt zich het recht voor om de route en de wijze van vervoer van de goederen te bepalen.
3.2. De in het contract vermelde prijzen omvatten de kosten van verpakking en vervoer die nodig zijn om beschadiging van de bestelde goederen tot de in het contract vermelde bestemming te voorkomen. ETILUX zal geen kosten in rekening worden gebracht voor verpakking of behandeling, tenzij anders overeengekomen.
3.3. Tenzij anders overeengekomen, gaan de leveringstermijnen in op de datum van totstandkoming van de overeenkomst. De leverancier zal alles in het werk stellen om de in het contract vastgelegde leveringstermijnen na te leven. In ieder geval worden deze leveringstermijnen standaard vastgesteld op maximaal twaalf (12) weken voor bestellingen van op maat gemaakte goederen en op maximaal vier (4) weken voor alle andere soorten goederen. Levertijden zijn bindend.
3.4. De leverancier verbindt zich ertoe ETILUX schriftelijk op de hoogte te brengen van elke waarschijnlijke vertraging in de levering zodra hij er kennis van heeft en van de vereiste verlengingstermijn.
ETILUX behoudt zich het recht voor een verlenging toe te staan of de overeenkomst van rechtswege ontbonden te verklaren ten nadele van de leverancier zodra duidelijk is dat de oorspronkelijke termijn of een uitdrukkelijk verlengde termijn niet kan worden nageleefd. < In geval van ontbinding van de overeenkomst verbindt de leverancier zich ertoe aan ETILUX de door hem betaalde bedragen terug te betalen, alsmede een onherleidbare schadevergoeding die overeenkomt met vijf (5) procent van het bedrag van de bestelling, onverminderd het recht van ETILUX om de volledige vergoeding van haar schade te eisen, op voorwaarde dat deze laatste de omvang van de schade vaststelt. Bovendien is ETILUX in dit geval onmiddellijk ontheven van elke verplichting jegens de leverancier en kan zij een bestelling plaatsen bij een derde.

4.EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO


Eigendom en risico van beschadiging of verlies gaan over op ETILUX op het moment van levering op de daartoe vastgestelde plaats.

5.PRIJZEN EN BETALING


5.1. Alle prijzen zijn inclusief heffingen, belastingen en douanerechten, exclusief BTW.
5.2. De in de order vermelde en door de leverancier bevestigde prijzen zijn vaste prijzen.
5.3. Zij gelden voor levering franco huis, ingeklaard op de overeengekomen plaats van bestemming, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.4. Facturen dienen zestig dagen na het einde van de maand te worden betaald.

6.GARANTIES


6.1. De leverancier zal uitsluitend goederen leveren die vrij zijn van zichtbare en/of verborgen gebreken en die strikt beantwoorden aan de bestelling, aan de wettelijke voorschriften en eisen, in het bijzonder aan de veiligheids- en hygiënenormen, aan de normen ter voorkoming van ongevallen, aan de stand van de techniek en aan de normale eisen inzake gebruik, betrouwbaarheid en levensduur en bestemming, die de leverancier kent of althans behoort te kennen.
De geleverde goederen moeten ook voldoen aan de voorwaarden en documenten met betrekking tot de bestelling, specificaties, plannen, tekeningen, beschrijvingen, monsters, specificaties of technische elementen, zonder dat deze opsomming limitatief is.
6.2. De leverancier waarborgt ETILUX tegen elk gebrek van het voorwerp van de bestelling dat aan de oorsprong zou liggen van zijn functionele onvermogen om aan de vereiste vereisten te voldoen en dat zijn onbeschikbaarheid, zelfs gedeeltelijk, zou veroorzaken.
6.3. De leverancier zal het voorwerp van de bestelling naar keuze van ETILUX op eigen kosten repareren, vervangen of opnieuw in goede staat brengen en ETILUX vrijwaren voor alle daaruit voortvloeiende schade, onverminderd het recht van ETILUX om aanvullende schadevergoeding te eisen ter compensatie van de werkelijke directe of indirecte schade die zij heeft geleden.
De reparatie, vervanging of het opnieuw in goede staat brengen omvat demontage, vervoer, reparatie, vervanging, montage, testen en inbedrijfstelling.
6.4. In geval van dringende noodzaak of indien de leverancier zijn garantieverplichting niet binnen vierentwintig (24) uur nakomt, heeft ETILUX het recht de gebrekkige goederen of onderdelen zelf of via een derde op kosten van de leverancier te herstellen of te vervangen, alsmede, na de leverancier op de hoogte te hebben gebracht, elke andere maatregel te nemen die de schade kan beperken en waarvoor zij de kosten zal moeten dragen.
6.5. Claims met betrekking tot verborgen gebreken dienen per aangetekende brief of per e-mail te worden ingediend ten laatste binnen zes (6) maanden na de ontdekking van het gebrek door ETILUX en binnen tien (10) jaar. Na deze termijn zijn eventuele vorderingen niet meer ontvankelijk. De leverancier verplicht zich ertoe ETILUX op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van stoffen met een zeer hoge activiteit in de artikelen die het voorwerp zijn van een aanbod van ETILUX.
Meer in het bijzonder verbindt de leverancier zich ertoe te voldoen aan Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval en dat alle in de handel gebrachte artikelen voldoen aan de eisen die worden gesteld door Verordening nr. 1907/2007 REACH van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2016 inzake de beoordeling en autorisatie van en de beperkingen ten aanzien van chemische stoffen en meer in het bijzonder dat de volgende stoffen niet opzettelijk worden gebruikt of toegevoegd tijdens de vervaardiging van deze producten:

Stoffen die voorkomen op de kandidaatslijst van vergunningsplichtige zeer zorgwekkende stoffen (SVHC);
Stoffen die vergunningsplichtig zijn. Een bestelling die in strijd is met deze bepaling geeft de verkoper het recht de betrokken bestelling en alle bestellingen die bij de genoemde leverancier zijn geplaatst, onmiddellijk te beëindigen en te annuleren.
Bovendien is de leverancier in een dergelijk geval een forfaitaire som van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per REACH-overtreding en per product verschuldigd, onverminderd eventuele aanvullende directe of indirecte schadevergoeding ter vergoeding van zijn werkelijke, directe of indirecte schade.

7. SUBCONTRACTING EN OVERDRACHT


De leverancier mag de uitvoering van de bestelling slechts geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwen indien hij, na hiervan vooraf op de hoogte te zijn gesteld, geen bezwaren heeft ontvangen van ETILUX.
Uitbesteding geschiedt geheel voor risico van de leverancier en ontslaat hem niet van de nakoming van zijn verplichtingen die hij door deze derden zal laten uitvoeren.
De leverancier zal zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de bestelling niet aan een derde kunnen overdragen zonder de toestemming van ETILUX te hebben verkregen.

8.INTELLECTUEEL EIGENDOM


8.1. De leverancier is aansprakelijk voor het rechtmatig gebruik van de geleverde goederen en voor elke actie van derden die voortvloeit uit de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde goederen.

8.2. Hij is jegens ETILUX aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit, waaronder juridische kosten en kosten voor advies.
8.3. De leverancier verplicht zich voorts de goederen op zijn kosten aan te passen of op zijn kosten te laten vervangen door gelijkwaardige goederen.
8.4. De leverancier erkent dat ETILUX een vrij gebruiksrecht heeft van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde goederen.

9.VERTROUWELIJKE INFORMATIE


Alle informatie van commerciële of technische aard die door ETILUX aan de leverancier wordt bekendgemaakt of waarvan de leverancier tijdens de uitvoering van de order kennis neemt, blijft het exclusieve eigendom van ETILUX.
De leverancier zal deze alleen gebruiken in het kader van de bestelling en verbindt zich ertoe zijn informatie strikt vertrouwelijk te houden.

10.AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERZEKERING


De leverancier is jegens ETILUX aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die laatstgenoemde lijdt ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen. In dit opzicht vrijwaart de leverancier ETILUX tegen elk verhaal van derden.
De leverancier erkent een verzekeringspolis "operationele burgerlijke aansprakelijkheid" te hebben afgesloten die de financiële gevolgen dekt van zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden voor om het even welke schade.

11.OVERMACHT


De leverancier dient elk geval van overmacht dat de stipte uitvoering van zijn verbintenissen in het gedrang brengt, onmiddellijk te melden.
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking schort overmacht de nakoming van de verplichtingen van de leverancier niet op.

12.VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS


De leverancier deelt de noodzakelijke en minimale gegevens mee voor de verwerking van de bestelling die ETILUX bij hem plaatst (identiteit, telefoonnummer, adres, e-mailadres, noodzakelijke maatregelen, enz.) De leverancier erkent derhalve uitdrukkelijk dat de verwerking van zijn gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die rechtstreeks tussen hem en ETILUX wordt gesloten.
In het kader van de verwerking van de gegevens van de leverancier preciseert ETILUX dat deze gegevens vertrouwelijk zijn en alleen zullen worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de gevolgen daarvan.
De leverancier verklaart dat hij bij het verzamelen van zijn persoonsgegevens is ingelicht over de verschillende informatie als bedoeld in artikel 13 van de Europese verordening gegevensbescherming (RGPD). Verdere details worden verstrekt in de Privacyverklaring van de Verkoper, die integraal deel uitmaakt van de contractuele documenten en die hier kan worden gevonden: https://etilux.com/fr-be/confidentialite-vie-privee.
De leverancier verklaart dat alle door hem verstrekte informatie juist en nauwkeurig is. Bovendien verklaart de koper dat hij ouder dan 18 jaar is en de wettelijke bevoegdheid heeft om contracten af te sluiten.

13.NIETIGHEID VAN EEN BEPALING


De nietigheid, ontoepasbaarheid of onwettigheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
De bepaling die door een bevoegde autoriteit nietig, ontoepasbaar of onwettig wordt geacht, wordt als zodanig gescheiden van de overige bepalingen, die wel geldig blijven. De partijen verbinden zich ertoe in dit geval te goeder trouw te onderhandelen over de sluiting van een nieuwe clausule die hetzelfde doel zal nastreven als de ongeldige clausule en, voor zover mogelijk, gelijkwaardige gevolgen zal hebben.

14. VOLLEDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST


Deze algemene voorwaarden en alle documenten die daar uitdrukkelijk naar verwijzen, vormen het geheel van het contract tussen ETILUX en de leverancier en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, afspraken of regelingen tussen de partijen.

15.RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE GEWIJZIGEN


ETILUX heeft het recht om deze algemene voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te herzien en te wijzigen. Voor de leverancier gelden de voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

16.TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE


16.1. Het Belgische recht is van toepassing op alle betrekkingen tussen de partijen.
16.2. Elk geschil met betrekking tot een bestelling, een factuur of de diensten die er het voorwerp van uitmaken, maar ook met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering, de interpretatie, de ontbinding, de afwikkeling, de gevolgen, van een contract of tot de uitvoering en interpretatie van de onderhavige algemene voorwaarden, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Luik, afdeling Luik.

Laden
Laden